Av Martin Hedberg

Kan man blanda en kall och regnig sommar med global uppvärmning?

Samtidigt som vi i Sverige har haft en regnig och i vissa avseenden sval sommar så har det slagits värmerekord på många andra platser runt om på Jorden. Ändå har media inte lyckats beskriva det nyckfulla vädret i relation till de pågående klimatförändringarna.

I USA har den extrema värmen och bristen på vatten fått allt fler att fråga sig om det trots allt inte ligger något i forskarnas enträgna talande om global uppvärmning. Detta i ett land som präglas av såväl några av de mest framstående klimatforskarna som beslutsfattare som förnekar vetenskapliga resultat.

Här i Sverige har vi under flera år haft en betydligt mer öppen och ödmjuk hållning till klimatfrågorna. Men trots att det ofta poängterats att det är skillnader mellan väder och klimat så har den ”usla” svenska sommaren gjort att en och annan kanske tvivlar på att det pågår en global uppvärmning med klimatförändringar som följd. ”Det skulle ju bli varmare, hur kan det då vara så kall sommar?”.

Och låt vara att medeltemperaturen stiger, men hur är det med förekomsten av extremvärme? Har de situationerna blivit vanligare eller är det bara allmänheten och media som har fått ökade möjligheter att sprida nyheter från världens alla hörn?

Bild 1. Det har blivit varmare, i synnerhet de senaste 40 åren. Men har vädret blivit mer extremt? Från NASA.

Det förefaller osannolikt att allmänheten skulle kräva minskade utsläpp av växthusgaser om man dels inte ser tydliga orsakssammanhang och dels inte upplever konsekvenserna som skrämmande nog för att vilka undvika. Det är också tydligt att vi människor tar till oss av fakta främst när vi kan verifiera dem med egna observationer, helst upplevelsebaserade.

Men kan man verkligen koppla enskilda händelser och extremväder som stormar, översvämningar, torka och värmeböljor till klimatförändringarna? Frågan har ställts många gånger i media och så gott som konsekvent har forskare och andra experter svarat något i stil med ”…man kan inte koppla en enskild händelse till klimatförändringarna…”

Men hur blir det om det dyker upp väldigt många enskilda händelser? Kan inte de kopplas till klimatförändringar? Jo de kan det, men den frågan får sällan forskaren och experten i media, för där behandlas enskilda händelser som enskilda händelser, inte som delar i ett sammanhang.

Bild 2. Normalfördelning av temperaturavvikelser för juni-juli-augusti landmassan på norra halvklotet relativt medelvärdet mellan 1951-1981. I denna sammanställning visar det sig att 50-, 60- och 70 talet hade i stort sett samma fördelning av temperaturer (även illustrerat med svart linje). Men under 80-, 90- och 00-talet har det skett en förändring av fördelningen av temperaturer. Det som på 1950-70-talet var osannolikt varmt har nu blivit betydligt mer sannolikt. Kurvorna har också blivit mer tillplattade, det är fortfarande inte osannolikt med kalla somrar, trots att förekomsten av de varma har blivit väsentligt vanligare. Från Hansen et al 2012.

Men när man sammanställer enskilda händelser i ett sammanhang, t.ex. alla temperaturer i form av temperaturavvikelser från ett medelvärde i ett diagram (se bild 2) så framträder en tydlig förändring. Det som var osannolikt i fråga om värmeböljor på 1950-, 60- och 70-talet har nu blivit betydligt mer sannolikt!

Hela intervallet av temperaturer har skiftat till höger, dvs till det varmare. Vi har tidigare talat om att jordens medeltemperatur stiger, men här ser vi mer konkret vad det kan innebära. I diagrammet visas hur medeltemperaturen för juni-juli-augusti för norra halvklotets landmassa har varit i relation till tidigare år. Man jämför block om 11 år (t.ex. 2001-2011) med varandra. Som synes så var det relativt lika under 1951-1981, men därefter blir det varmare.

Normalfördelningskurvan kan ses som en beskrivning av sannolikheter för att sommarens temperaturer skall avvika från medelvärdet. Det som tidigare var behäftat med liten sannolikhet, t.ex. 3 grader varmare än normalt, har på 2000-talet blivit om inte vanligt så i alla fall betydligt mer sannolikt.

Bild 3. Principdiagram över normalfördelning och standardavvikelse. Från Wikipedia.

I statistiska sammanhang har man definierat begreppet standardavvikelse (σ). Den är ett mått på hur mycket de enskilda värdena i en population avviker från medelvärdet (μ). Inom +/-1 standardavvikelse finner man 68,2% av de enskilda fallen. Det kan även beskrivas som att det är 68,2% sannolikhet att ett slumpvis tal i hela mätserien faller inom en standardavvikelse.

Som synes i bild 3 så minskar sannolikheten för händelser med ökad standardavvikelse. Sannolikheten för att något skall vara över (eller under) tre standardavvikelser (3σ) i en normalfördelning är 0,13%. Dvs om klimatet hade varit normalt (i det här fallet definierat som det var under perioden 1951-1981) så skulle bara 0,13% av alla mätstationer över norra halvklotet registrera den typen av extremvärme.

Men eftersom normalfördelningen har förskjutits sedan 80-talet (se bild 2 igen) så har det som tidigare var tänkbart men ovanligt (temperaturer över 3σ) ökat i sannolikhet från 0,13% till omkring 10% sannolikhet! Sannolikheter för värmeböljor har alltså ökat från några promille till ca tio procent.

Det är därför inte förvånande att det varit flera omfattande värmeböljor och torrperioder de senaste åren. T.ex. Europa 2003, Ryssland 2010, Mexico och södra USA 2011 samt USA 2012.

I media har anledningen till dessa värmeböljor ofta varit i form av väderförklaringar: ”blockerande högtryck…”, ”kraftig La Niña…” ”sydliga vindar” osv. Det må stämma ur ett meteorologiskt perspektiv, men anledningen till att värmeböljorna blir så kraftiga, uppträder så ofta, täcker så stora områden och varar så länge är beroende av att klimatet har förändrats. Det har blivit varmare och normalfördelningskurvan över temperaturer har förändrats.

Bild 4a och b. Det har skett en omfördelning av vad som är vanligt. De tre ytorna med blå, vit och röd färg i bild 4a är alla lika stora och representerar 33,3% av temperaturmätningarnas avvikelse från medelvärdet under juni-aug 1951-1980 för norra halvklotet. I bilden till vänster (4b) syns hur antalet varma sommardagar (rött) har ökat markant om man jämför 2001-2011 med 1951-1980. Därtill har det börjat uppträda situationer med extrem värme (mörkrött) vilket var mycket sällan förekommande tidigare. Från Hansen et al 2012.

Normalfördelningskurvan har också blivit mer ”tillplattad”. Sannolikheten för ”kallare än normalt” har förvisso minskat, men den har inte minskat lika mycket som ”mycket varmare än normalt” har ökat. Man skall därför inte vara förvånad om det dyker upp en säsong med kallare väder som t.ex. den svenska sommaren 2012.

Klimatförändringarna har hittills medfört att sannolikheten för en sommar som är kallare än normalt har minskat från 33% till ca 15%. Sannolikheten för att sommaren skall bli varmare än normalt har ökat från 33 till ca 50%. Och/men mest skrämmande av allt är att sannolikheten för extremt varma somrar har ökat från blygsamma 0,13% till storleksordningen 10%.

Vårt klimat uppvisar nu mer extremer än det gjorde för bara en generation sedan!

Ovanstående resonemang leder inte bara till slutsatsen att sannolikheten för att värmeböljor skall uppstå har ökat. Den är ett krasst konstaterande av att det redan har skett ett större antal värmeböljor, såväl som vanliga varma dagar, än för en generation sedan.

Och klimatet kommer att fortsätta att förändras i samma riktning som hittills. Det blir varmare och sannolikheten för extrem värme kommer att öka. Detta beroende på att planetens energibudget är ur balans. Planeten strålar inte ut lika mycket energi som vi tar emot. Det leder till en ackumulation av energi vilket i sin tur leder till att temperaturerna stiger.

Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna. På global skala. Det händer redan i större utsträckning än det hade gjort om det inte var för den globala uppvärmningen vi nu bevittnar. Och klimatet har inte kommit för att stanna, det fortsätter att förändras -åt det varma hållet.

/Martin

PS. Till uppvärmningen hör även att det hydrologiska kretsloppet, dvs avdunstning och nederbörd, ökar. Det betyder i korta drag att vi även kan förvänta oss att det blir torrare på en del ställen och blötare på andra. DS.

63 Comments

 • Så vad du menar är att ena sidan av jordklotet kommer få varma sommrar och andra sidan kommer få kalla och blöta sommrar? Trodde årets dåliga sommar här i svergie hade att göra med El Nino?

  Martin: Nej, det är inte det jag menar.

 • Att det blir regnigare i Skandinavien är ju bara att förvänta sej med varmare hav och mer avdunstning. Vi får antagligen ställa in oss på det.

 • Martin,
  Jag tycker tyvärr att du ger en felaktig bild. Temperaturen är en sak, blir det varmare så är det klart att det oftare bilr väldigt varmt. Nästan en truism.
  I övrigt finns inga starka belägg för att extremväder har ökat.

  Martin: Men du säger ju det själv: ”…klart att det oftare blir väldigt varmt.”

  ”Oftare” i kombination med ”väldigt varmt” är ett exempel på vad som kallas ”extremväder”.

 • Vad tycker du om Aleklett`s beräkningar att dom fosila tillgångarna är lägre än vad som finns i IPCC´s beräkningar? Vad gör vi när dom fosila bränslena är slut? Finns det något annat kvar än vår skog? Palle

  Martin: Det ser onekligen lite dystert ut.

 • Utmärkt sammanfattning. Tyvärr en som likt så många lärda analyser går att avfärda med ett ”bah! Struntprat!” I populistens matematik motsvaras 7 års akademiska naturvetenskapliga studier av ett ”det vet ju alla att det är en konspiration”.

 • enligt det första diagrammet i din artikel gick tempraturen ner mellan 1940-1980 trots att koloxid utsläppen gick upp mellan dessa årtal varför?

 • Vad är din kommentar i samband med denna nu publicerade trädringsanalys som visar att det i själva verket blivit kallare de senaste 2000 åren?
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2171973/Tree-ring-study-proves-climate-WARMER-Roman-Medieval-times-modern-industrial-age.html#ixzz20QSNxUmm

  Är det att förneka vetenskapliga resultat att ta just dessa resultat på allvar? Om jag förstått dig rätt så hävdar du att alla forskare som inte tycker som du förnekar vetenskapliga resultat?
  Men vi har ju flera svenska forskare och professorer som baserar sina invändningar (mot att människan har någon nämnvärd inverkan på klimatet), på egen forskning.
  Jag tror du missar en väsentlig detalj i sammanhanget, nämligen att det finns många faktorer som inte har ngt med forskningen i sig att göra, som påverkar trender. Ju mer pengar och makt som står på spel, ju mer tendens till övertolkning och mediahysteri. Läs den utmärkta boken ”Forskningsfusket” av Ralf Sundberg.
  Jag påstår inte att du med din blogg har några dolda ekonomiska intressen och förhindras att tycka fritt, men när en som Al Gore plötsligt engagerar sig i ”miljön” så är han inte trovärdig. Ok, han sänker temperaturen i sin privata jet en grad och köper avlatsbrev (dvs utsläppsrätter) men det hjälper inte…

  Martin: Intressant med analysen av årsringar. De kan man ta på samma allvar som all annan seriös forskning. När det gäller temperaturer innan det fanns tillförlitliga termometrar och systematisk avläsning av dessa så får man förlita sig till indirekta mätningar, tex årsringar, pollen i sediment, syreisotoper i glaciärer mm. Det är då extra viktigt att man belyser för vilka områden som de indirekta avläsningarna kan betraktas som representativa. När det gäller hur temperaturen har utvecklats de senaste 100 åren så väger dock direkta mätningar med termometrar tyngst. Men/och det är i de sammanhangen intressant när man kan jämföra direkta med indirekta mätningar.

 • @Anders (söndag den 5 augusti 2012 klockan 20:07)

  För det första är det bara sommartemperaturerna i norra Skandinavien Esper rekonstruerat. Vår-, höst- och vintertemperaturerna tar man inte hänsyn till och heller inte områden som inte ligger i norra Skandinavien. Daily Mail försöker onekligen ge sken av att det är någon sorts global temperaturrekonstruktion för samtliga årstider det handlar om.

  För det andra har Daily Mail uppenbarligen gått in och terjat/photoshoppat grafen och helt fräckt suddat bort den senare tidens uppvärming, jämför med figur 2 i den ursprungliga artikeln i Nature Climate Change.
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1589.html

  Vad det gäller att ”förneka vetenskapliga resultat” har väl Daily Mail i och med detta visat hur man till exempel kan gå till väga. Vill man ta vetenskapliga resultat på allvar är mitt råd att inte blint lita på en så pass notorisk skvallertidning som The Daily Mail, utan även kolla upp deras källa. Det finns massor av ohederligt folk som försöker övertyga människor om att klimatförändringarna inte sker, eller att Nasa fejkade månlandingarna, eller att Barack Obama egentligen är född i Kenya och vill man vara skeptisk är det faktiskt en bra början att kolla upp deras källor.

 • Gällande analysen av trädringar. Intressant vore om man kunde korrelera trädringsanalysen mot temeperatur. Kan man förena de senaste 100 årens temperaturmätningar med utvecklingen av trädringar och på så sätt få ett samband (gärna en funktion) som direkt kan tillämpas genom interpolation och extrapolation?

  Med alla andra metoder, som t ex borra i is etc, kanske man kan få fram temperaturer lite mera exakt flera tusen år tillbaka och på så sätt kanske också urskilja vad som är naturlig variation och vad som är katalyserat av människan genom fossil eldning? Att människan påverkar och katalyserar den globala uppvärmningen står utom allt tvivel men hur mycket beror på den fossila eldningen och hur mycket är en naturlig variation? Kan det vara så att utan den fossila eldningen så hade vi gått mot ett kallare klimat (såsom lilla istiden kring 1650 – 1700 eller har vi ett läge där uppvärmningen dels sker på naturlig väg och dels påskyndas pga fossila eldningen?

  Hur som helst – att vi behöver minska människans inverkan på klimatet (genom fossil eldning) står utom allt tvivel!

 • Man fasar verkligen .. jag blir iskall och arg när jag mer och me inser att det kan vara ¨så att de stora energijättarna inom fossil energi har tjänat på bekostnad av mina och allas barns framtida livs kvalitet och välfärd.
  Martin , vad ska jag göra för att få detta att bli möjligt att at upp på föräldrar möten i skolan eller på min arbetsplats där alla verkar totalt ointresserade ooch eller behandlar en som en ’bråkstake’ eller ’negativ’ som törs prata om detta???

 • Trädring? Träd som står i ring eller? Helt nytt begrepp för mig, däremot känner jag igen årsringar som begrepp.
  40 mm regn är ändrat till 6 mm, med 8 timmar till regnets start! Känns som om vi behöver en arg meteorolog som likt arga kocken svär och skäller ut dåliga sådana!

 • @Kanjitard
  I sammanhanget (blogginlägget handlade om sommartemperaturen i Sverige) så var denna länk intressant. Forskningsrapporten ang. årsringarna (ska det heta på svenska naturligtvis!) indikerar att sommaren blivit kallare i Norden de senaste 2000 åren. Det är väl odiskutabelt iallafall. Vad det sen innebär i ett globalt perspektiv kan man fråga sig. Kanske kan människans påverkan på klimatet fördröja nästa istid? Bra för oss i norr i så fall.
  Menar du att man är ohederlig bara för att man inte tycker som du gör? Så professor Gösta Walin som forskat på CO2 och är expert på sammanhangen är ohederlig bara för att han kommit fram till att inverkan från CO2 är ytterst marginell.
  Tror du att det kan finnas någon annan skala än hederlig/ohederlig? Jag tror det kan vara nyttigt för både dig själv och din omgivning om du uppmärksammar gråskalorna…
  Förresten, kollar man upp källorna så visar det sig att Obamas födselattest är förfalskad!

 • Det är föga förvånande att man i USA har en ’konflikt’ mellan vetenskap och beslutsfattare. beslutsfattarna är ju beorende av pengar för sina kampanjer och deras funding / sponsorship är i huvudsak stora intressen inom energi sektorn. Exxon mobil, Shell , BP( Preem i Sverige) , Conoco och gruv och kolbolagen står i led för att påverka genom lobbisister och ’think tanks’ som utarbetar strategier som motverkar vad som är faktiskt verklighet utanför börs och bokslutsresultat.
  innovation tas officielt emot med ’öppet’ sine men plockas ner för att ej det ska leda till modernisering ocg mindre förbrukning av fossila smutsiga bränslen.
  det finns dokumenattion som bevisar detta och att det pågått i lång lång tid. trist men verkligt.

 • Intressant. Men enligt en nyligen publicerad rapport har temperaturökningarna avtagit och vi ser ut att gå mot ett kallare klimat. Vore intressant med dina kommentarer till detta.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming–Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

  Martin: Titta på bild 1 i min artikel, den visar hur temperaturen har utvecklats sedan 1880. Man måste har bra mycket fantasi för att kalla utvecklingen de senaste åren för att ”gå mot ett kallare klimat”.

 • Ted, jag hoppas du har fel!!! Vad är det för typer som köper sig ’fria’ och skadar utvecklingen mot en framtid värd att se fram emot. Har du några källor som backar upp ditt påstående???

 • Hej
  Först en kommentar om en av Martins kommentarer; han svarade så här ang att fossila bränslen ev tar slut; ”Det ser onekligen lite dystert ut”. Men varför? Om man nu tror att CO2 är så farligt är det ju bara bra att fossila bränslen tar slut!
  Jag tänker inte diskutera hur mkt varmare det har blivit, det är en helt annan diskussion, men om vi nu accepterar att det har blivit varmare och kommer att fortsätta att bli varmare, är det då inte lite banalt att påstå att antalet varma dagar ökar och antalet kalla dagar minskar?
  Många uttalar sig om s k extrema väderhändelser, jag tänker inte hänvisa till någon som Anthony Watts, det enda som händer då är att Martin skriver att han är en ovetenskaplig klimatförnekare, diskussion avslutad.
  Däremot kan jag hänvisa till en text från IPCC, den kan ju knappast Martin ha ngt att invända mot. IPCC skriver således: om tropical cyclones: ”Low confidence in attribution of
  any detectable changes in tropical
  cyclone activity to anthropogenic
  influences”, om droughts:”Medium confidence that
  anthropogenic influence has
  contributed to some observed
  changes in drought patterns.
  Low confidence in attribution of
  changes in drought at the level of
  single regions due to inconsistent
  or insufficient evidence”
  om floods: ”Low confidence that anthropogenic
  warming has affected the
  magnitude or frequency of floods at
  a global scale.”
  Sammanfattningsvis inga övertygande bevis för att extrema väderhändelser har ökat eller kommer att öka.
  http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf

  Martin: Våra samhällsfunktioner är i dagsläget beroende av tillgång till fossil energi. Om den fossila energin sinar snabbt så skulle det drabba väsentliga samhällsfunktioner som tex livsmedelsproduktion, transporter, elproduktion mm över stora delar av jorden.

  Men det direkta som jag avsåg när jag skrev ”Det ser onekligen lite dystert ut” (Paul Brosche’s kommentar) rörde skogarna: Han frågade: ” Vad gör vi när dom fosila bränslena är slut? Finns det något annat kvar än vår skog?” och jag svarade på det jag antog att han antydde; nämligen att man kommer att/skulle avverka stora skogsarealer om/när fossilt kol sinar. Det ligger liksom nära till hands att ersätta kol med biomassa.

  Nej det är inte banalt att påvisa att antalet extremt varma dagar ökar när medeltemperaturen stiger. Det måste nämligen inte vara så. Det kunde ha varit en situation när antalet måttligt varma dagar ökade istället. Men nu visar det sig att normalfördelningskurvan breddas (och förskjuts åt det varma hållet) istället för att smalna av. Och de varma situationerna, extremvädret, har uppenbarligen redan blivit vanligare. Det är inga spekulationer, inga sofistikerade modeller eller så. Det är bara ett krasst konstaterande; så här är det.

  IPCC sade inte att det inte finns någon koppling till extremväder. Man sade att man inte funnit övertygande bevis för att med styrka påstå att det finns koppling. Och det som det handlar om i ditt citat ovan rör tropiska cykloner, torka och översvämningar. Inte temperaturer.

  Hansen mfl talar om temperaturer.

  Och nu har alltså Hansen mfl visat att mätdata påvisar att antalet värmeböljor har ökat i omfattning. Dvs en extrem som rör temperaturer. Det är ingen motsättning i det och citatet från IPCC.

  Däremot är din sammanfattning uppenbarligen felaktig.

 • ”Man sade att man inte funnit övertygande bevis för att med styrka påstå att det finns koppling. Och det som det handlar om i ditt citat ovan rör tropiska cykloner, torka och översvämningar. Inte temperaturer.”
  Martin, bra att du ger mig rätt till slut. Exakt vad jag kommenterade ovan. Endast temperaturextremer har ökat. Då är det inte juste att påstå att extremväder (i allmänhet) har ökat, efttersom de flesta då tolkar det som stormar etc.

  Martin: Jag håller med om att man inte skall vilseleda folk genom att inte berätta hela sanningen. Du påstod att extremvädret inte har ökat. Men exemplet visat att extremväder relaterade till temperaturer har ökat.

 • Vädret i Sverige bestäms ju till stor del av om det är stor lågtrycksaktivitet på Atlanten (sval sommar, mild vinter) eller inte (varm sommar, kall vinter). Skulle vara intressant att höra teorier om hur klimatförändringarna påverkar denna, för Sveriges del, helt avgörande faktor. Har konstigt nog aldrig läst en rad om detta. Gör den allmänna uppvärmningen inflytandet från Atlanten större? Eller kan det vara så att minskade temperaturskillnader (snabbare uppvärmning på lägre breddgrader) minskar lågtrycksaktiviteten?

 • Torun ,

  Tja , tyvärr är det så. det finns ett otal faktiskt .
  Bland andra den som Martin nämnt vid nåt tillfälle , ’Mercants of Doubt’ av Naomi Oreskes och Eric Conway. Hon är vetenskapshistoriker och i verket presenteras dokumentation som styrker det.
  Russ Gelbspan är en annan och Steve Kretzmann en tredje som visar på hur beslut förhalas eller helt och hållet uteblir som ett resultat av sådana strategier. Trist men sant.

 • För Santiago i Chile står det (enligt prognoserna) att Söndagen den 19 Augusti blir det varmaste 22 grader, det kallaste 11 grader och ”växlande molnighet och snöbyar”. Det skulle jag allt vilja se med egna ögon haha. 😉

 • ”Jag håller med om att man inte skall vilseleda folk genom att inte berätta hela sanningen. Du påstod att extremvädret inte har ökat.”

  Du påstår något jag aldrig skrivit. Jag skrev, se hela stycket:
  ”I övrigt finns inga starka belägg för att extremväder har ökat.”
  Bra att du nu håller med om detta.

  Du skrev däremot förut:
  ”Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna. På global skala. Det händer redan i större utsträckning än det hade gjort om det inte var för den globala uppvärmningen vi nu bevittnar.”

  Vem är det som vilseleder?
  Det finns dåligt stöd för att det händer redan. Vad som händer i framtiden är en annan debatt, men kan det inte påvisas nu är ju sannolikheten låg för att det blir så mycket värre.

  Martin: Jag förväxlade dig med en annan kommentator, ledsen för det. Men det finns starka belägg för att extremvädret har ökat, inte bara avseende temperaturer. Tex så har torka, skogsbränder och missväxt ökat. Exempel på detta är missväxten/torkan/skogsbränderna i Ryssland år 2010 och Texas 2011. De är, kanske inte helt överraskande, sammanlänkade med förekomsten av långvariga värmeböljor.

 • Jaha Martin, vad ska man göra åt den andra hälften av globala uppvärmningen? Som vana trogen skriver du endast att ”Det förefaller osannolikt att allmänheten skulle kräva minskade utsläpp av växthusgaser…”. Koldioxid står som bekant enligt IPCC endast för hälften av de positiva bidragen till globala uppvärmningen.

  Vad ska dessutom allmänheten kräva att de fossila bränslena skall bytas ut mot? Åtgärden som skall ersätta fossila bränslen får ju inte vara en som påverkar klimatet på samma sätt som fossila bränslen (och helst inte hälsa eller levnadsstandard) och som bekant så finns det en hel del mänsklig aktivitet som påverkar klimatet förutom koldioxid.

  Artikeln var klart intressant, men delvis ohederlig. Du jämför vädret med 1950-1980 (man måste vara 70 år eller äldre för att minnas den perioden) och säger att dagens väder är mycket mer extremt jämfört med den perioden. Jämför vi med bronsålderns temperatur är det mycket extremväder på kalla sidan, men en sådan jämförelse är bara konstig. Ett extremväder kan bara jämföras med den tidsperiod vi befinner oss i. Intressant var det att se att klockan blivit bredare på senare tid.

 • Simon:

  Klart.se:s prognos visar ganska rimliga värden 10 dagar framåt. 11-14 dagar framåt kan värdena vara helt snurriga. Ett exempel är maj ifjol, när det för Passau i Sydtyskland stod att det den 1 juni skulle vara -1 grad och växlande molnighet mitt på dagen.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: