Extremväder, en regnig sommar och global uppvärmning

Climate dice

Av Martin Hedberg

Kan man blanda en kall och regnig sommar med global uppvärmning?

Samtidigt som vi i Sverige har haft en regnig och i vissa avseenden sval sommar så har det slagits värmerekord på många andra platser runt om på Jorden. Ändå har media inte lyckats beskriva det nyckfulla vädret i relation till de pågående klimatförändringarna.

I USA har den extrema värmen och bristen på vatten fått allt fler att fråga sig om det trots allt inte ligger något i forskarnas enträgna talande om global uppvärmning. Detta i ett land som präglas av såväl några av de mest framstående klimatforskarna som beslutsfattare som förnekar vetenskapliga resultat.

Här i Sverige har vi under flera år haft en betydligt mer öppen och ödmjuk hållning till klimatfrågorna. Men trots att det ofta poängterats att det är skillnader mellan väder och klimat så har den ”usla” svenska sommaren gjort att en och annan kanske tvivlar på att det pågår en global uppvärmning med klimatförändringar som följd. ”Det skulle ju bli varmare, hur kan det då vara så kall sommar?”.

Och låt vara att medeltemperaturen stiger, men hur är det med förekomsten av extremvärme? Har de situationerna blivit vanligare eller är det bara allmänheten och media som har fått ökade möjligheter att sprida nyheter från världens alla hörn?

Bild 1. Det har blivit varmare, i synnerhet de senaste 40 åren. Men har vädret blivit mer extremt? Från NASA.

Det förefaller osannolikt att allmänheten skulle kräva minskade utsläpp av växthusgaser om man dels inte ser tydliga orsakssammanhang och dels inte upplever konsekvenserna som skrämmande nog för att vilka undvika. Det är också tydligt att vi människor tar till oss av fakta främst när vi kan verifiera dem med egna observationer, helst upplevelsebaserade.

Men kan man verkligen koppla enskilda händelser och extremväder som stormar, översvämningar, torka och värmeböljor till klimatförändringarna? Frågan har ställts många gånger i media och så gott som konsekvent har forskare och andra experter svarat något i stil med ”…man kan inte koppla en enskild händelse till klimatförändringarna…”

Men hur blir det om det dyker upp väldigt många enskilda händelser? Kan inte de kopplas till klimatförändringar? Jo de kan det, men den frågan får sällan forskaren och experten i media, för där behandlas enskilda händelser som enskilda händelser, inte som delar i ett sammanhang.

Bild 2. Normalfördelning av temperaturavvikelser för juni-juli-augusti landmassan på norra halvklotet relativt medelvärdet mellan 1951-1981. I denna sammanställning visar det sig att 50-, 60- och 70 talet hade i stort sett samma fördelning av temperaturer (även illustrerat med svart linje). Men under 80-, 90- och 00-talet har det skett en förändring av fördelningen av temperaturer. Det som på 1950-70-talet var osannolikt varmt har nu blivit betydligt mer sannolikt. Kurvorna har också blivit mer tillplattade, det är fortfarande inte osannolikt med kalla somrar, trots att förekomsten av de varma har blivit väsentligt vanligare. Från Hansen et al 2012.

Men när man sammanställer enskilda händelser i ett sammanhang, t.ex. alla temperaturer i form av temperaturavvikelser från ett medelvärde i ett diagram (se bild 2) så framträder en tydlig förändring. Det som var osannolikt i fråga om värmeböljor på 1950-, 60- och 70-talet har nu blivit betydligt mer sannolikt!

Hela intervallet av temperaturer har skiftat till höger, dvs till det varmare. Vi har tidigare talat om att jordens medeltemperatur stiger, men här ser vi mer konkret vad det kan innebära. I diagrammet visas hur medeltemperaturen för juni-juli-augusti för norra halvklotets landmassa har varit i relation till tidigare år. Man jämför block om 11 år (t.ex. 2001-2011) med varandra. Som synes så var det relativt lika under 1951-1981, men därefter blir det varmare.

Normalfördelningskurvan kan ses som en beskrivning av sannolikheter för att sommarens temperaturer skall avvika från medelvärdet. Det som tidigare var behäftat med liten sannolikhet, t.ex. 3 grader varmare än normalt, har på 2000-talet blivit om inte vanligt så i alla fall betydligt mer sannolikt.

Bild 3. Principdiagram över normalfördelning och standardavvikelse. Från Wikipedia.

I statistiska sammanhang har man definierat begreppet standardavvikelse (σ). Den är ett mått på hur mycket de enskilda värdena i en population avviker från medelvärdet (μ). Inom +/-1 standardavvikelse finner man 68,2% av de enskilda fallen. Det kan även beskrivas som att det är 68,2% sannolikhet att ett slumpvis tal i hela mätserien faller inom en standardavvikelse.

Som synes i bild 3 så minskar sannolikheten för händelser med ökad standardavvikelse. Sannolikheten för att något skall vara över (eller under) tre standardavvikelser (3σ) i en normalfördelning är 0,13%. Dvs om klimatet hade varit normalt (i det här fallet definierat som det var under perioden 1951-1981) så skulle bara 0,13% av alla mätstationer över norra halvklotet registrera den typen av extremvärme.

Men eftersom normalfördelningen har förskjutits sedan 80-talet (se bild 2 igen) så har det som tidigare var tänkbart men ovanligt (temperaturer över 3σ) ökat i sannolikhet från 0,13% till omkring 10% sannolikhet! Sannolikheter för värmeböljor har alltså ökat från några promille till ca tio procent.

Det är därför inte förvånande att det varit flera omfattande värmeböljor och torrperioder de senaste åren. T.ex. Europa 2003, Ryssland 2010, Mexico och södra USA 2011 samt USA 2012.

I media har anledningen till dessa värmeböljor ofta varit i form av väderförklaringar: ”blockerande högtryck…”, ”kraftig La Niña…” ”sydliga vindar” osv. Det må stämma ur ett meteorologiskt perspektiv, men anledningen till att värmeböljorna blir så kraftiga, uppträder så ofta, täcker så stora områden och varar så länge är beroende av att klimatet har förändrats. Det har blivit varmare och normalfördelningskurvan över temperaturer har förändrats.

Bild 4a och b. Det har skett en omfördelning av vad som är vanligt. De tre ytorna med blå, vit och röd färg i bild 4a är alla lika stora och representerar 33,3% av temperaturmätningarnas avvikelse från medelvärdet under juni-aug 1951-1980 för norra halvklotet. I bilden till vänster (4b) syns hur antalet varma sommardagar (rött) har ökat markant om man jämför 2001-2011 med 1951-1980. Därtill har det börjat uppträda situationer med extrem värme (mörkrött) vilket var mycket sällan förekommande tidigare. Från Hansen et al 2012.

Normalfördelningskurvan har också blivit mer ”tillplattad”. Sannolikheten för ”kallare än normalt” har förvisso minskat, men den har inte minskat lika mycket som ”mycket varmare än normalt” har ökat. Man skall därför inte vara förvånad om det dyker upp en säsong med kallare väder som t.ex. den svenska sommaren 2012.

Klimatförändringarna har hittills medfört att sannolikheten för en sommar som är kallare än normalt har minskat från 33% till ca 15%. Sannolikheten för att sommaren skall bli varmare än normalt har ökat från 33 till ca 50%. Och/men mest skrämmande av allt är att sannolikheten för extremt varma somrar har ökat från blygsamma 0,13% till storleksordningen 10%.

Vårt klimat uppvisar nu mer extremer än det gjorde för bara en generation sedan!

Ovanstående resonemang leder inte bara till slutsatsen att sannolikheten för att värmeböljor skall uppstå har ökat. Den är ett krasst konstaterande av att det redan har skett ett större antal värmeböljor, såväl som vanliga varma dagar, än för en generation sedan.

Och klimatet kommer att fortsätta att förändras i samma riktning som hittills. Det blir varmare och sannolikheten för extrem värme kommer att öka. Detta beroende på att planetens energibudget är ur balans. Planeten strålar inte ut lika mycket energi som vi tar emot. Det leder till en ackumulation av energi vilket i sin tur leder till att temperaturerna stiger.

Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna. På global skala. Det händer redan i större utsträckning än det hade gjort om det inte var för den globala uppvärmningen vi nu bevittnar. Och klimatet har inte kommit för att stanna, det fortsätter att förändras -åt det varma hållet.

/Martin

PS. Till uppvärmningen hör även att det hydrologiska kretsloppet, dvs avdunstning och nederbörd, ökar. Det betyder i korta drag att vi även kan förvänta oss att det blir torrare på en del ställen och blötare på andra. DS.

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

67 CommentsLeave a comment

 • Så vad du menar är att ena sidan av jordklotet kommer få varma sommrar och andra sidan kommer få kalla och blöta sommrar? Trodde årets dåliga sommar här i svergie hade att göra med El Nino?

  Martin: Nej, det är inte det jag menar.

 • Att det blir regnigare i Skandinavien är ju bara att förvänta sej med varmare hav och mer avdunstning. Vi får antagligen ställa in oss på det.

 • Martin,
  Jag tycker tyvärr att du ger en felaktig bild. Temperaturen är en sak, blir det varmare så är det klart att det oftare bilr väldigt varmt. Nästan en truism.
  I övrigt finns inga starka belägg för att extremväder har ökat.

  Martin: Men du säger ju det själv: ”…klart att det oftare blir väldigt varmt.”

  ”Oftare” i kombination med ”väldigt varmt” är ett exempel på vad som kallas ”extremväder”.

 • Vad tycker du om Aleklett`s beräkningar att dom fosila tillgångarna är lägre än vad som finns i IPCC´s beräkningar? Vad gör vi när dom fosila bränslena är slut? Finns det något annat kvar än vår skog? Palle

  Martin: Det ser onekligen lite dystert ut.

 • Utmärkt sammanfattning. Tyvärr en som likt så många lärda analyser går att avfärda med ett ”bah! Struntprat!” I populistens matematik motsvaras 7 års akademiska naturvetenskapliga studier av ett ”det vet ju alla att det är en konspiration”.

 • enligt det första diagrammet i din artikel gick tempraturen ner mellan 1940-1980 trots att koloxid utsläppen gick upp mellan dessa årtal varför?

 • Vad är din kommentar i samband med denna nu publicerade trädringsanalys som visar att det i själva verket blivit kallare de senaste 2000 åren?
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2171973/Tree-ring-study-proves-climate-WARMER-Roman-Medieval-times-modern-industrial-age.html#ixzz20QSNxUmm

  Är det att förneka vetenskapliga resultat att ta just dessa resultat på allvar? Om jag förstått dig rätt så hävdar du att alla forskare som inte tycker som du förnekar vetenskapliga resultat?
  Men vi har ju flera svenska forskare och professorer som baserar sina invändningar (mot att människan har någon nämnvärd inverkan på klimatet), på egen forskning.
  Jag tror du missar en väsentlig detalj i sammanhanget, nämligen att det finns många faktorer som inte har ngt med forskningen i sig att göra, som påverkar trender. Ju mer pengar och makt som står på spel, ju mer tendens till övertolkning och mediahysteri. Läs den utmärkta boken ”Forskningsfusket” av Ralf Sundberg.
  Jag påstår inte att du med din blogg har några dolda ekonomiska intressen och förhindras att tycka fritt, men när en som Al Gore plötsligt engagerar sig i ”miljön” så är han inte trovärdig. Ok, han sänker temperaturen i sin privata jet en grad och köper avlatsbrev (dvs utsläppsrätter) men det hjälper inte…

  Martin: Intressant med analysen av årsringar. De kan man ta på samma allvar som all annan seriös forskning. När det gäller temperaturer innan det fanns tillförlitliga termometrar och systematisk avläsning av dessa så får man förlita sig till indirekta mätningar, tex årsringar, pollen i sediment, syreisotoper i glaciärer mm. Det är då extra viktigt att man belyser för vilka områden som de indirekta avläsningarna kan betraktas som representativa. När det gäller hur temperaturen har utvecklats de senaste 100 åren så väger dock direkta mätningar med termometrar tyngst. Men/och det är i de sammanhangen intressant när man kan jämföra direkta med indirekta mätningar.

 • @Anders (söndag den 5 augusti 2012 klockan 20:07)

  För det första är det bara sommartemperaturerna i norra Skandinavien Esper rekonstruerat. Vår-, höst- och vintertemperaturerna tar man inte hänsyn till och heller inte områden som inte ligger i norra Skandinavien. Daily Mail försöker onekligen ge sken av att det är någon sorts global temperaturrekonstruktion för samtliga årstider det handlar om.

  För det andra har Daily Mail uppenbarligen gått in och terjat/photoshoppat grafen och helt fräckt suddat bort den senare tidens uppvärming, jämför med figur 2 i den ursprungliga artikeln i Nature Climate Change.
  http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1589.html

  Vad det gäller att ”förneka vetenskapliga resultat” har väl Daily Mail i och med detta visat hur man till exempel kan gå till väga. Vill man ta vetenskapliga resultat på allvar är mitt råd att inte blint lita på en så pass notorisk skvallertidning som The Daily Mail, utan även kolla upp deras källa. Det finns massor av ohederligt folk som försöker övertyga människor om att klimatförändringarna inte sker, eller att Nasa fejkade månlandingarna, eller att Barack Obama egentligen är född i Kenya och vill man vara skeptisk är det faktiskt en bra början att kolla upp deras källor.

 • Gällande analysen av trädringar. Intressant vore om man kunde korrelera trädringsanalysen mot temeperatur. Kan man förena de senaste 100 årens temperaturmätningar med utvecklingen av trädringar och på så sätt få ett samband (gärna en funktion) som direkt kan tillämpas genom interpolation och extrapolation?

  Med alla andra metoder, som t ex borra i is etc, kanske man kan få fram temperaturer lite mera exakt flera tusen år tillbaka och på så sätt kanske också urskilja vad som är naturlig variation och vad som är katalyserat av människan genom fossil eldning? Att människan påverkar och katalyserar den globala uppvärmningen står utom allt tvivel men hur mycket beror på den fossila eldningen och hur mycket är en naturlig variation? Kan det vara så att utan den fossila eldningen så hade vi gått mot ett kallare klimat (såsom lilla istiden kring 1650 – 1700 eller har vi ett läge där uppvärmningen dels sker på naturlig väg och dels påskyndas pga fossila eldningen?

  Hur som helst – att vi behöver minska människans inverkan på klimatet (genom fossil eldning) står utom allt tvivel!

 • Man fasar verkligen .. jag blir iskall och arg när jag mer och me inser att det kan vara ¨så att de stora energijättarna inom fossil energi har tjänat på bekostnad av mina och allas barns framtida livs kvalitet och välfärd.
  Martin , vad ska jag göra för att få detta att bli möjligt att at upp på föräldrar möten i skolan eller på min arbetsplats där alla verkar totalt ointresserade ooch eller behandlar en som en ’bråkstake’ eller ’negativ’ som törs prata om detta???

 • Trädring? Träd som står i ring eller? Helt nytt begrepp för mig, däremot känner jag igen årsringar som begrepp.
  40 mm regn är ändrat till 6 mm, med 8 timmar till regnets start! Känns som om vi behöver en arg meteorolog som likt arga kocken svär och skäller ut dåliga sådana!

 • @Kanjitard
  I sammanhanget (blogginlägget handlade om sommartemperaturen i Sverige) så var denna länk intressant. Forskningsrapporten ang. årsringarna (ska det heta på svenska naturligtvis!) indikerar att sommaren blivit kallare i Norden de senaste 2000 åren. Det är väl odiskutabelt iallafall. Vad det sen innebär i ett globalt perspektiv kan man fråga sig. Kanske kan människans påverkan på klimatet fördröja nästa istid? Bra för oss i norr i så fall.
  Menar du att man är ohederlig bara för att man inte tycker som du gör? Så professor Gösta Walin som forskat på CO2 och är expert på sammanhangen är ohederlig bara för att han kommit fram till att inverkan från CO2 är ytterst marginell.
  Tror du att det kan finnas någon annan skala än hederlig/ohederlig? Jag tror det kan vara nyttigt för både dig själv och din omgivning om du uppmärksammar gråskalorna…
  Förresten, kollar man upp källorna så visar det sig att Obamas födselattest är förfalskad!

 • Det är föga förvånande att man i USA har en ’konflikt’ mellan vetenskap och beslutsfattare. beslutsfattarna är ju beorende av pengar för sina kampanjer och deras funding / sponsorship är i huvudsak stora intressen inom energi sektorn. Exxon mobil, Shell , BP( Preem i Sverige) , Conoco och gruv och kolbolagen står i led för att påverka genom lobbisister och ’think tanks’ som utarbetar strategier som motverkar vad som är faktiskt verklighet utanför börs och bokslutsresultat.
  innovation tas officielt emot med ’öppet’ sine men plockas ner för att ej det ska leda till modernisering ocg mindre förbrukning av fossila smutsiga bränslen.
  det finns dokumenattion som bevisar detta och att det pågått i lång lång tid. trist men verkligt.

 • Intressant. Men enligt en nyligen publicerad rapport har temperaturökningarna avtagit och vi ser ut att gå mot ett kallare klimat. Vore intressant med dina kommentarer till detta.

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming–Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

  Martin: Titta på bild 1 i min artikel, den visar hur temperaturen har utvecklats sedan 1880. Man måste har bra mycket fantasi för att kalla utvecklingen de senaste åren för att ”gå mot ett kallare klimat”.

 • Ted, jag hoppas du har fel!!! Vad är det för typer som köper sig ’fria’ och skadar utvecklingen mot en framtid värd att se fram emot. Har du några källor som backar upp ditt påstående???

 • Hej
  Först en kommentar om en av Martins kommentarer; han svarade så här ang att fossila bränslen ev tar slut; ”Det ser onekligen lite dystert ut”. Men varför? Om man nu tror att CO2 är så farligt är det ju bara bra att fossila bränslen tar slut!
  Jag tänker inte diskutera hur mkt varmare det har blivit, det är en helt annan diskussion, men om vi nu accepterar att det har blivit varmare och kommer att fortsätta att bli varmare, är det då inte lite banalt att påstå att antalet varma dagar ökar och antalet kalla dagar minskar?
  Många uttalar sig om s k extrema väderhändelser, jag tänker inte hänvisa till någon som Anthony Watts, det enda som händer då är att Martin skriver att han är en ovetenskaplig klimatförnekare, diskussion avslutad.
  Däremot kan jag hänvisa till en text från IPCC, den kan ju knappast Martin ha ngt att invända mot. IPCC skriver således: om tropical cyclones: ”Low confidence in attribution of
  any detectable changes in tropical
  cyclone activity to anthropogenic
  influences”, om droughts:”Medium confidence that
  anthropogenic influence has
  contributed to some observed
  changes in drought patterns.
  Low confidence in attribution of
  changes in drought at the level of
  single regions due to inconsistent
  or insufficient evidence”
  om floods: ”Low confidence that anthropogenic
  warming has affected the
  magnitude or frequency of floods at
  a global scale.”
  Sammanfattningsvis inga övertygande bevis för att extrema väderhändelser har ökat eller kommer att öka.
  http://www.ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf

  Martin: Våra samhällsfunktioner är i dagsläget beroende av tillgång till fossil energi. Om den fossila energin sinar snabbt så skulle det drabba väsentliga samhällsfunktioner som tex livsmedelsproduktion, transporter, elproduktion mm över stora delar av jorden.

  Men det direkta som jag avsåg när jag skrev ”Det ser onekligen lite dystert ut” (Paul Brosche’s kommentar) rörde skogarna: Han frågade: ” Vad gör vi när dom fosila bränslena är slut? Finns det något annat kvar än vår skog?” och jag svarade på det jag antog att han antydde; nämligen att man kommer att/skulle avverka stora skogsarealer om/när fossilt kol sinar. Det ligger liksom nära till hands att ersätta kol med biomassa.

  Nej det är inte banalt att påvisa att antalet extremt varma dagar ökar när medeltemperaturen stiger. Det måste nämligen inte vara så. Det kunde ha varit en situation när antalet måttligt varma dagar ökade istället. Men nu visar det sig att normalfördelningskurvan breddas (och förskjuts åt det varma hållet) istället för att smalna av. Och de varma situationerna, extremvädret, har uppenbarligen redan blivit vanligare. Det är inga spekulationer, inga sofistikerade modeller eller så. Det är bara ett krasst konstaterande; så här är det.

  IPCC sade inte att det inte finns någon koppling till extremväder. Man sade att man inte funnit övertygande bevis för att med styrka påstå att det finns koppling. Och det som det handlar om i ditt citat ovan rör tropiska cykloner, torka och översvämningar. Inte temperaturer.

  Hansen mfl talar om temperaturer.

  Och nu har alltså Hansen mfl visat att mätdata påvisar att antalet värmeböljor har ökat i omfattning. Dvs en extrem som rör temperaturer. Det är ingen motsättning i det och citatet från IPCC.

  Däremot är din sammanfattning uppenbarligen felaktig.

 • ”Man sade att man inte funnit övertygande bevis för att med styrka påstå att det finns koppling. Och det som det handlar om i ditt citat ovan rör tropiska cykloner, torka och översvämningar. Inte temperaturer.”
  Martin, bra att du ger mig rätt till slut. Exakt vad jag kommenterade ovan. Endast temperaturextremer har ökat. Då är det inte juste att påstå att extremväder (i allmänhet) har ökat, efttersom de flesta då tolkar det som stormar etc.

  Martin: Jag håller med om att man inte skall vilseleda folk genom att inte berätta hela sanningen. Du påstod att extremvädret inte har ökat. Men exemplet visat att extremväder relaterade till temperaturer har ökat.

 • Vädret i Sverige bestäms ju till stor del av om det är stor lågtrycksaktivitet på Atlanten (sval sommar, mild vinter) eller inte (varm sommar, kall vinter). Skulle vara intressant att höra teorier om hur klimatförändringarna påverkar denna, för Sveriges del, helt avgörande faktor. Har konstigt nog aldrig läst en rad om detta. Gör den allmänna uppvärmningen inflytandet från Atlanten större? Eller kan det vara så att minskade temperaturskillnader (snabbare uppvärmning på lägre breddgrader) minskar lågtrycksaktiviteten?

 • Torun ,

  Tja , tyvärr är det så. det finns ett otal faktiskt .
  Bland andra den som Martin nämnt vid nåt tillfälle , ’Mercants of Doubt’ av Naomi Oreskes och Eric Conway. Hon är vetenskapshistoriker och i verket presenteras dokumentation som styrker det.
  Russ Gelbspan är en annan och Steve Kretzmann en tredje som visar på hur beslut förhalas eller helt och hållet uteblir som ett resultat av sådana strategier. Trist men sant.

 • För Santiago i Chile står det (enligt prognoserna) att Söndagen den 19 Augusti blir det varmaste 22 grader, det kallaste 11 grader och ”växlande molnighet och snöbyar”. Det skulle jag allt vilja se med egna ögon haha. 😉

 • ”Jag håller med om att man inte skall vilseleda folk genom att inte berätta hela sanningen. Du påstod att extremvädret inte har ökat.”

  Du påstår något jag aldrig skrivit. Jag skrev, se hela stycket:
  ”I övrigt finns inga starka belägg för att extremväder har ökat.”
  Bra att du nu håller med om detta.

  Du skrev däremot förut:
  ”Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna. På global skala. Det händer redan i större utsträckning än det hade gjort om det inte var för den globala uppvärmningen vi nu bevittnar.”

  Vem är det som vilseleder?
  Det finns dåligt stöd för att det händer redan. Vad som händer i framtiden är en annan debatt, men kan det inte påvisas nu är ju sannolikheten låg för att det blir så mycket värre.

  Martin: Jag förväxlade dig med en annan kommentator, ledsen för det. Men det finns starka belägg för att extremvädret har ökat, inte bara avseende temperaturer. Tex så har torka, skogsbränder och missväxt ökat. Exempel på detta är missväxten/torkan/skogsbränderna i Ryssland år 2010 och Texas 2011. De är, kanske inte helt överraskande, sammanlänkade med förekomsten av långvariga värmeböljor.

 • Jaha Martin, vad ska man göra åt den andra hälften av globala uppvärmningen? Som vana trogen skriver du endast att ”Det förefaller osannolikt att allmänheten skulle kräva minskade utsläpp av växthusgaser…”. Koldioxid står som bekant enligt IPCC endast för hälften av de positiva bidragen till globala uppvärmningen.

  Vad ska dessutom allmänheten kräva att de fossila bränslena skall bytas ut mot? Åtgärden som skall ersätta fossila bränslen får ju inte vara en som påverkar klimatet på samma sätt som fossila bränslen (och helst inte hälsa eller levnadsstandard) och som bekant så finns det en hel del mänsklig aktivitet som påverkar klimatet förutom koldioxid.

  Artikeln var klart intressant, men delvis ohederlig. Du jämför vädret med 1950-1980 (man måste vara 70 år eller äldre för att minnas den perioden) och säger att dagens väder är mycket mer extremt jämfört med den perioden. Jämför vi med bronsålderns temperatur är det mycket extremväder på kalla sidan, men en sådan jämförelse är bara konstig. Ett extremväder kan bara jämföras med den tidsperiod vi befinner oss i. Intressant var det att se att klockan blivit bredare på senare tid.

 • Simon:

  Klart.se:s prognos visar ganska rimliga värden 10 dagar framåt. 11-14 dagar framåt kan värdena vara helt snurriga. Ett exempel är maj ifjol, när det för Passau i Sydtyskland stod att det den 1 juni skulle vara -1 grad och växlande molnighet mitt på dagen.

 • James Hansen, som ligger bakom informationen du publicerar, är en skam för NASA enligt många av de anställda själva inom NASA.
  Han förutspådde på 80-talet att vi skulle ha ca 2 grader högre temperatur på 2000-talet jämfört med 80-talet men det blev i själva verket mellan 3 och 4 tiondelar.

  Han och hans medarbetare har även lyckats radera 30-talet som den varmaste perioden under 1900-talet genom att knåda temperaturdata.
  Han tvekar inte att välja ut den klimatrelaterade information som passar hans budskap och har i regel ingen som helst veteskaplig grund för sina påståenden.

  James Hansen skulle helt klart passa bättre som anställd inom Green Peace eftersom han gillar att bli arresterad vid diverse miljörelaterade demonstrationer: http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/nasa-s-hansen-arrested-outside-white-house-at-pipeline-protest.html

  Om denna sajt ska bli betraktad som seriös så vore det lämpligt att inte okritiskt prångla ut den information som den vänsterorienterade, bakåtsträvande klimatmaffian producerar med hjälp av massiva bidrag via, och till stor del på uppdrag av, IPCC.

  En trevlig vändning skulle kunna vara en artikel om Jasper Kirkbys CLOUD-projekt på CERN, vad som ligger till grund för projektet, hur det framåtskrider osv.
  För inte är det väl så att ni på klart.se är miljö- och vänsterpartister hela bunten? ;o)
  Mvh
  Niklas

  Martin: Till dina anklagelser mot Hansen: Han sade i sitt papper på 80-talet att det skulle bli 2-5 grader varmare vid en fördubbling av halten CO2. Fram till idag (jämfört med 80-talet) så sade han att det skulle det bli ca 0,2-0,4 grader varmare: Något som stämmer mycket bra med de faktiska förhållandena som man nu observerar. Ingen annan forskare vågade gå ut och göra samma förutsägelser som Hansen. Och/men han fick rätt.

  Det skall även sättas i perspektivet av att på den tiden, och fortfarande, så finns det ju folk, i synnerhet amerikanska republikaner (Hansen är verksam i USA så därför är det relevant att tala om just amerikanska politiker), som tror att vi inte påverkar klimatet

  På Klart.se håller vi på med meteorologi, väder och klimat. INTE politik. Det är i det sammanhanget fascinerande och sorgligt att se hur idogt kritiserade vissa partier blir i kommentarsfälten.

  Till de sorgliga exemplen kan vi nu lägga ditt bidrag. Vad har du för belägg t.ex. för ditt påstående att ”… den vänsterorienterade, bakåtsträvande klimatmaffian producerar med hjälp av massiva bidrag via, och till stor del på uppdrag av, IPCC.”?

  Det framgår att du inte är så imponerad av gröna och röda partier. Men då kanske det inte är så strategiskt smart att klistra ännu mer klimatvetenskap på de gröna och röda partierna?

  Det strategiskt smarta vore väl att klistra vetenskapen på den politiska färgen du vill främja?

  Men du kan vara helt lugn i att vi på klart inte håller på med vare sig politik eller springer ärenden åt några intressegrupper.

  PS: Men om jag skall titta lite bortom Klart.se så skall jag erkänna att jag har haft kontakt med politiker. T.ex. har jag hållit föredrag för ett par av Allianens departement samt för ett par av de i Alliansen ingående partierna.

  Alliansen (liksom de gröna och röda) förstår att vetenskap inte är politik, men att vetenskapen utgör en förståelsegrund som man behöver ha för att bedriva politik. Precis på samma sätt som man behöver ha vetenskap för att utveckla vaccin, skicka en farkost till Mars eller bygga ett kylskåp. Man har en stor fördel, såväl som individ som samhälle, om man har kläm på hur naturen fungerar. Och den förståelsen får man via vetenskap.DS.

 • Javisst Martin,som man ropar i skogen får man svar.Det råder knappast tvivel om att du är en tvättäkta aktivist.Att du ständigt propagerar med dina kålsuparteorier bevisar ju att du har en agenda.Naturligtvis bedriver du politik-Det handlar om kvalifiserat skojeri,oerhört stora belopp har investerats i propaganda för att skrämma opinionen med kommande klimatkatastrofer.Vem skulle hyra in dina föreläsningar om det fanns bred kunskap hos allmänhet och företagsledningar ? troligen ingen.Det värmer att du får på tafsen av en del kommentatorer.Enda anledningen att jag bryr mej att kommentera är att påvisa att du inte bör tas på så stort allvar.Det du skriver är just propaganda å ingenting annat.

  Martin: Vad är en kålsuparteori?
  Men jag ger dig rätt i att om det fanns en bred kunskap kring klimatfrågor så skulle man inte behöva utbilda folk i klimatrelaterade frågor. Det är kanske därför som försäkringsbolag, byggföretag, kommuner, Försvarshögskolan och energibolag varit de som efterfrågat mest kunskap: De fattar att de påverkas då klimatet förändras, men de saknar detaljkunskapen kring fysiken och de scenarier som tas fram. Samt hur man skall riskbedöma dem.

  Och har jag någon agenda så är det väl att sprida vetenskapsbaserad kunskap.

 • Stig , du utstrålar kompetens och tolerans och ett gediget kunnande.
  Såsom expert, anser du att CO2 är en växthusgas eller inte?

 • Martin vill du påstå att du har seriös forskning för dina påståenden ”Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna”.
  Och vad har ovanstående med CO2 innehållet att göra.
  Den dåliga sommar som vi haft i år har jag upplevt förut och det var innan globala uppvärmningen hade ”uppfunnits”.
  Tillåt mig att var mycket skeptisk till de dataprognoser om klimatet som du refererar till.
  Du har här påstått att ni på klart.se har den bästa prognosmodell som finns och med den pronosmodellen har ni inte lyckats att förutse vädret mera en max någon dag framåt.
  Varför skulle klimatmodellerna som används var tillförlitligare än något annat.
  Du skulle göra en mycket större insats om du i stället för att försöka hota med skogsbränder och missväxt försökte dig på att göra bättre väderprognoser. Vid en undersökning som gjordes för många år sedan hade man ju en träffsäkerhet på väderprognoser på 70 %, Varför är det sämre idag eller i varje fall inte bättre prognoser!
  Om du ursäktar så har jag större förtroende för för professor Richard Lindzen med flera skeptiker av att CO2 är orsaken till Global uppvärmning.
  Titta gärna på den här länken
  http://www.youtube.com/watch?v=lbFucGPZAgc&list=UU_JNu8lwrxvjlPlttLj19Kg&index=1&feature=plcp

  Martin: Jo tillförsel av koldioxid, metan, lustgas, freoner och aerosoler driver på klimatförändringar som tex en ökad medeltemperatur och förändrad temperaturfördelning. Det intensifierar även det hydrologiska kretsloppet, dvs var och hur mycket vattenånga som avdunstar samt var det faller ner (och i vilka kvantiteter). Det leder i sin tur till torka, missväxt och skogsbränder på en del platser, översvämningar på andra.

  Artikeln handlar om observationer, dvs uppmätta värden. Inga datormodeller.

  Filmen du hänvisar till heter ”The great global warming swindle” och är en propagandafilm som har sågats mer än en gång. Vill du ta till dig lite av kritiken så kan du tex läsa http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled/

 • Fotnot 1: realclimate.org är en känd sida för klimatalarmister. Här huserar tex huvudpersonerna från både hockeystickskandalen och climategateskandalen. Oavsett om filmen skulle vara propaganda eller sann skulle artikeln sett likadan ut.

  Fotnot 2: James Hansen är precis som Niklas säger ökänd för att bända på resultaten. Man kan vända på steken och säga att en övertygad aktivist av hans kaliber skulle aldrig kunna presentera en rapport som motsa det han kämpar för som aktivist.

 • Hej Martin!

  Hur ser du nu på Jim Hansens paper som du i hög grad baserade din text på?
  Det har ju utsatts för ganska stark kritik från ett antal tunga klimatforskare som inte, vad jag vet, är skeptiker. T ex säger Dr Hoerling från USAs väderlekstjänst NOAA i New York Times ”this isn’t a serious science paper”.

  Vad anser du om NOAAs kritik? Ligger det något i den? Eller kan man bortse från den?

  Martin: Du hänvisar vad jag förstår till en artikel i New York Times. Där säger man bland annat:
  ”But researchers have struggled with the question of whether any particular heat wave or storm can be definitively linked to human-induced climate change.
  In the new paper, titled “Perception of Climate Change,” Dr. Hansen and his co-authors compared the global climate of 1951 to 1980, before the bulk of global warming had occurred, with the climate of the years 1981 to 2011.
  They computed how much of the earth’s land surface in each period was subjected in June, July and August to heat that would have been considered particularly extreme in the period from 1951 to 1980. In that era, they found, only 0.2 percent of the land surface was subjected to extreme summer heat. But from 2006 to 2011, extreme heat covered from 4 to 13 percent of the world, they found.
  “It confirms people’s suspicions that things are happening” to the climate, Dr. Hansen said in the interview.”

  och avslutar med:
  ”Dr. Hoerling has published research suggesting that the 2010 Russian heat wave was largely a consequence of natural climate variability, and a forthcoming study he carried out on the Texas drought of 2011 also says natural factors were the main cause.
  Dr. Hoerling contended that Dr. Hansen’s new paper confuses drought, caused primarily by a lack of rainfall, with heat waves.
  “This isn’t a serious science paper,” Dr. Hoerling said. “It’s mainly about perception, as indicated by the paper’s title. Perception is not a science.””

  Dr. Hoerling har nyligen publicerat en artikel där han hävdar att värmeböljan i Ryssland 2010 och torkan i Texas i fjol var orsakad av naturlig variabilitet, dvs lika gärna skulle kunna ha skett även utan den globala uppvärmningen.

  Hansen hävdar å andra sidan att sannolikheten för värmeböljor har ökat så markant (från ca 0,13% till ca 10%) att flera av de inträffade värmeböljorna måste adresseras som orsakade av den globala uppvärmningen. (Hansens artikel i PNAS)

  Dr. Hoerling har med andra ord sina egna forskningsresultat att försvara. Det är inte underligt att han kritiserar Hansen. Men man skall då se vad han kritiserar honom för. Det är som det står i sista meningen att han anser att Hansen dragit för snabb parallell mellan extrem värmebölja och torka. De har med varandra att göra, men de är inte samma sak. Vidare att artikeln handlar om hur klimatförändringar uppfattas. Och Dr. Hoerling anser att ”uppfattningar” inte har med vetenskap att göra.

  Man skall även se vad Dr. Hoerling inte kritiserar Hansen för. Kvarstår gör trots allt att extremvärme (definierat som situationer utanför tre standardavvikelser) har blivit betydligt vanligare. Sannolikheten för att den skall inträffa har ökat från 0,13% till 10%.

 • EJ, jag tycker det vis som du skriver och agerar är typiskt för en aktivist. Har du någon gång reflekterat över detta?

  Att utmåla andra för det ena med det tredje och stämpla andra som olika saker tyder på detta.

  Anser du att CO2 är en växthus gas och att den även försurar vatten eller ej?

 • Martin jag tycker du skall göra något åt era usla pronoser på klart.se i stället för att syssla med klimatpolitik.
  Dina uttalanden om hur fel en del verkliga klimatforskare som har som inte annammar dina teorier är en skam för hela väderprognossidan.
  Dina hot om skogsbränder är inget annat än hot och har ingen som helst relevans i verkligheten.

  Martin: Klimatforskningen är inte ”mina teorier”, det är forskning publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Obehaglig, men verklig.

  När det gäller skogsbränder så kan jag tex hänvisa till Westerling et. al. Se tex deras artikel Warming and Earlier Spring Increase Western U.S. Forest Wildfire Activity i Science.
  Abstract: ”Western United States forest wildfire activity is widely thought to have increased in recent decades, yet neither the extent of recent changes nor the degree to which climate may be driving regional changes in wildfire has been systematically documented. Much of the public and scientific discussion of changes in western United States wildfire has focused instead on the effects of 19th- and 20th-century land-use history. We compiled a comprehensive database of large wildfires in western United States forests since 1970 and compared it with hydroclimatic and land-surface data. Here, we show that large wildfire activity increased suddenly and markedly in the mid-1980s, with higher large-wildfire frequency, longer wildfire durations, and longer wildfire seasons. The greatest increases occurred in mid-elevation, Northern Rockies forests, where land-use histories have relatively little effect on fire risks and are strongly associated with increased spring and summer temperatures and an earlier spring snowmelt.”

 • Skärpning Martin,

  Lokala höga temeraturer innebär självklart en ökad risk för bränder i skog och mark.
  Men det är knappast det som den globala uppvärmningen åstadkommer. En ökning av 0,6 grader skulle det öka risken för skogsbränder?
  Menar du på fullt allvar att CO2 ökningen ger ökad risk för skogsbränder i Sverige?

  Martin: Det är inte självklart att högre temperaturer ger en ökad risk för skogsbränder. I tropisk regnskog är det höga temperaturer, men det det brinner inte så ofta. (Dock brinner det oftare där nu än förr, men det beror på en kombination av saker, troligen främst att skogsskövling medfört att det blivit torrare, det regnar mindre. Det, och kanske andra klimatförändringar, i sin tur har medfört att vissa växter dör, dvs mängden brännbart material ökar. Och det blir inte bättre av att man även aktivt bränner skog för att ”rensa”.)

  En måttlig (under en grad) ökning av medeltemperaturen ger som Hansen visar, ganska stora skillnader på den varma sidan av normalfördelningen. Tex så ökar frekvenser/sannolikheten av extremvärme med minst en tiopotens (från 0,13% till 10%).

  Det andra pappret jag refererade till visar att klimatförändringarna har medfört att antalet och omfattningen av skogsbränder i USA har ökat. Det betyder inte att vi måste följa samma utveckling här i Sverige. Men det visar att det sker på i alla fall någon välbefolkad del av planeten (USA).

  I artikeln skrev jag: ”Bli inte förvånad om det oftare än förr blir missväxt, skogsbränder och sinande vattenreservoarerna. På global skala. Det händer redan i större utsträckning än det hade gjort om det inte var för den globala uppvärmningen vi nu bevittnar.” och det är precis det jag menar. Det händer redan (bevisligen i USA). Samtidigt har ingen bevisat att det inte händer någon annanstans. Det är ingen långsökt idé att anta att det skulle kunna finnas samma koppling, tex rörande bränderna i Ryssland 2010 (vilka var extrema).

  Huruvida det kommer att fortsätta eller inte kan man förstås spekulera i. Jag skriver därför ”bli inte förvånad om…” och jag menar just det.

  a. Utsläpp av växthusgaser har höjt medeltemperaturen.
  b. Frekvensen av extrem värme sommartid har ökat.
  c. Där man har studerat fallet så har även frekvensen av skogsbränder ökat i takt med att det blivit varmare.
  d. Man kan tänka sig att sambandet c även är giltigt på andra platser än den amerikanska kontinenten.

  Så säger någon att: ”i Sverige har det inte varit så mycket skogsbränder i år”. Mitt svar blir då: ”nej, men å andra sidan har det inte varit så varmt heller. Och det har regnat ungefär dubbelt så mycket som vanligt.”

  Därtill talar jag i artikeln inte bara om hur det är i Sverige. Jag talar om klimatförändringar som det globala fenomen det är. När det gäller utsläppen så är det lätt att referera till att 99,8% av utsläppen inte är svenska (vilket ibland används som ursäkt för att vad Sverige gör inte spelar någon roll). Det borde vara lika lätt att referera till konsekvenser av klimatförändringar där även där det mest förödande händelserna troligen kommer att ske någon annanstans än i Sverige. Det kan vi ha lite medkänsla inför.

  Men jag blir inte förvånad om frekvensen av varma och torra somrar ökar kommande år i Sverige. Jag blir inte heller förvånad om detta i sin tur leder till att frekvensen av skogsbränder ökar. Kopplingen mellan värme+torka versus skogsbränder torde vara giltig även här.

 • Men hade vi inte konstaterat att det i själva verket blivit kallare somrar i Norden de senaste 2000 åren? Det skulle väl innebära färre skogsbränder?
  Eller du sågar nedanstående undersökning? Varför, i så fall?

  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2171973/Tree-ring-study-proves-climate-WARMER-Roman-Medieval-times-modern-industrial-age.html#ixzz20QSNxUmm

  Martin: Vi hade det uppe tidigare: När det gäller hur det blivit de senaste hundra åren så bör man främst studera direkta, inte indirekta, mätdata. I Sverige har vi mätt temperaturen med termometrar på fler platser i mer än hundra år. Stockholm har tex en mätserie som sträcker sig från 1756 fram till idag. Där syns tydligt att det har blivit varmare, helt i linje med andra observationer.

  Väger man samman data från fler stationer (35 stycket spridda över landet) så får man en bild från 1860 fram till idag från SMHI (scrolla ner så får du serier för såväl årsmedelvärden som respektiver årstider).

  När det gäller skogarnas situation så är det nog mer relevant att jämföra med situationer som sträcker sig 1-200 år tillbaka i tiden. Detta då våra skogar förändrats kraftigt av oss människor just de senaste hundratalet åren genom planteringar och vårt moderna industrialiserade skogsbruk.

  Vår nuvarande skog, dvs träden som växer idag, har inte upplevt annat än temperaturerna de senaste hundratalet år. Visst finns det ett par träd som är riktigt gamla, kanske 500 år, men de flesta träden är yngre än 100 år. (I Norrland betraktar man skog som avverkningsmogen när den är ca 120 år, i södra Sverige omkring 80 år.) Det gör att SMHI:s mätserier från 1860 (dvs 152 år tillbaka i tiden) gott och väl inrymmer den klimatdata som omfamnar våra svenska skogar idag. Och eftersom Sveriges medeltemperatur är högre idag än den varit på 150 år så upplever vår svenska skog en uppvärmning.

 • Men det måste inte bli en ökad risk för skogsbränder och besvärande torka i Sverige i framtiden. Det kan också bli så att det istället blir varmare och fuktigare, d v s lite mer tropisk regnskogskaraktär, eventuellt med somrar, där temperaturen håller sig runt 25 grader i stort sett hela sommaren, men att det är en mycket hög frekvens av sena eftermiddagsskurar, som kan ge 40-50 mm regn med åska på kort tid när solen är påväg ned, eftersom luften torde bli fuktig, när Sverige är omgivet av så mycket vatten, och som bekant stiger ju vatten upp i atmosfären vid mycket varmt väder, d v s det kondenseras, och blir till moln. Med andra ord kanske vi (notera att jag säger kanske) i framtiden i Sverige kommer få lite tempererat tropiska somrar här i Norden, med ljumma nätter och svaga vindar, men fuktig luft, och då talar vi om en luftfuktighet på uppåt 80-90%, vilket medför mer kvalmig värme än den vanliga torra svenska värmen, som är en anledning till att man sommartid upplever det kallare än vad det är, då förstås i kombination med den frekventa blåsten i vårat land.

  Om det så blir kommer växtligheten börja frodas i Sverige, och de träd som verkligen vinner på detta är granen och boken, medan tallen inte kommer trivas med ett blötare klimat. Vi kommer få mer blåbärsgranskogar, och ädellövskogarna kanske blir frodigare, med mer mossa och ormbunkar. Om det dessutom blir både varmt och blött sommartid, kan vi få riktigt stor och lummig vegetation.

 • Anders kommentar ovan min beträffande kan vi väl säga att sommarmedeltemperaturen de senaste 2000 åren varierat. Under vikingatiden var det varmare, medan det under en lång period mellan 1300- och 1800-talen var det överlag kyligt. Förutom istiden har man aldrig sett en så lång period med kyligt klimat i Europa. Under 1900-talet har sommarens medeltemperatur ökat, även om den mellan 1980 och idag återigen sjunkit. Det är främst den exceptionellt höga medeltemperaturen på 30- och 40-talen som ligger bakom stigningen under det föregående århundradet. Somrar som 1805, 1818, 1867 och 1888 har ju t.ex inte förekommit sedan dess. De kallaste somrarna på 1900-talet förekom i början av seklet, och de var varmare än de kallaste under 1800-talet.

  För 2-3000 år sedan, d v s under Nordens bronsålder, var klimatet mycket varmare än idag. Ingen vet varför, men så var det. Dock är det troligt att vintrarna enbart var någon grad varmare än idag, medan somrarna var 3-4 grader varmare än idag. Då bredde stora ädellövskogar ut sig ända upp till norra Sverige. I samband med klimatförsämringen därefter försvann ekskogarna från Norrland, och ersattes av den nyligen invandrade granen.

  Idag växer ädellövskogar enbart i Sydsverige, men tvärtemot var många tror är bokarna några av Sveriges mest köldtåliga träd, t o m tåligare än granen. Att boken inte växer i större utsträckning norr om Skåne beror på svenska industrins inställning under 1800-talet, då man i förmån till skogsbruket skövlade bokskogarna i Småland och Halland, och planterade ut gran- och tallskogar, som växer snabbare och som har bättre virke än boken.

  Men boken hade idag kunnat växa ända upp längs Norrlandskusten, om det inte vore för ekologin och geologin. Förutsättningarna att boken kan växa är att marken är näringsrik och fuktig, och eftersom barrträden växer så fort och mycket, suger de upp all näring ur marken, så att boken inte trivs där. Dessutom växer boken långsamt och i få exemplar samtidigt, varför den har svårt att konkurrera med granen norr om Skåne.

  Martin: Nja, det var väl inte helt korrekt.
  Varifrån har du fått iden om att temperaturen har sjunkit sedan 80-talet?
  -Sedan 1980-talet har jordens medeltemperatur stigit med ca 0,4 grader (se NASA).
  -Är det Sveriges medeltemperatur vi pratar om? Även den har stigit, sedan 1980-talet med drygt en (1) grad. Se SMHI.

  Och att jämföra det regionalt sett kyliga klimatet i norra Europa för ett par hundra år sedan med en istid som berörde hela globen är att ta i för mycket. Visst, det var kallare än idag. T.ex. 1658 då Karl X Gustav gick över Lilla och Stora Bält som var fruset. Men det var ändå vinter (januari och februari).
  När vi snackar istider så var hela norra Europa och stora delar av Nordamerika täckta av en kilometertjock glaciär. Det var så mycket fruset vatten på land att havsnivån (Atlanten, stilla havet osv) var ca 100 meter lägre än den är idag.

  Klimatologiskt har vi de senaste 10.000 åren varit i samma situation, Holocene. Klimatet under den här perioden har inte varit helt still, men det har varit samma klimatologiska situation. Globalt sett har variationerna varit mindre än +/- 1 grad, större delen av tiden mindre än +/- 0,5 grader.

  Under en istid är det (jordens medeltemperatur) ca 3-5 grader kallare. Det är en helt annorlunda situation.

  Hittills har det blivit 0,8 grader varmare än förindustriell global medeltemperatur. Merparten av den förändringen har skett efter 1970.

 • Ang detta uttalande:
  ”Stockholm har tex en mätserie som sträcker sig från 1756 fram till idag. Där syns tydligt att det har blivit varmare, helt i linje med andra observationer.”
  Man kan fråga sig om man kompenserat för den kraftiga ökningen av själva uppvärmningen av staden? Har man exempelvis placerat mätstationerna på platser som är så lite påverkade som möjligt?
  Eg skulle väl inte mätstationerna ligga inne i städerna eftersom det naturligtvis blir fel mätvärden med tanke på de enorma mängder energi vi gör av med idag. (Industrier, bilar, infrastruktur…)
  Jag menar om du hänger upp dig på förändringen av skogen pga det förändrade skogsbruket så borde det vara ännu större anledning att bekymra sig om stadens förändring.
  Som sagt, har man kompenserat för detta?

  Martin: Ja, man har kompenserat för att städerna växer och för att mätplatser som tidigare låg ”på landet” idag i vissa fall ligger i innerstaden. Trots det så användes ”Urban Heat Island Effect”, dvs systematiska mätfel, tidigare som argument för att vifta bort argument om att det blivit varmare ”Klart det blivit varmare när man byggt en stad runt termometern”. Men det finns som sagt var många termometrar som man placerar långt utanför städerna. Och man justerar observationerna efter vilka områden som de kan betraktas representera.

  När det gäller Stockholms långa mätserie så är mätplatsen vald med omsorg för att vara så neutral som möjligt. Men den är inte gjord med exakt samma termometer eller på exakt samma plats som år 1756.

  Om du tittar längst ner på SMHI:s sida så finner du en .zip fil som innehåller mer information. Där kan man bland annat läsa att:

  ”…During 1756-1875 the thermometer was hung in the free air outside a north-facing window on the second floor of the old astronomical observatory building in Stockholm. No detailed description is available on this site.

  During 1876-1960 the thermometer was placed outside a north-facing window on the first floor of the old astronomical observatory building in Stockholm.

  A window-screeen was in use since 1878.

  During 1961- summer 2006 the thermometer was placed in a SMHI-screen (Stevenson-type screen) about ten metres north-east of the former position.

  Since summer 2006, a platinum resistance thermometer in a modern cyindrical schreen close to the SMHI-screen replaced the mercury thermometer in the SMHI-screen.

  The following adjustments are made to the data column 5:

  17560403-17561031 The observed temperatures during this period are too high, and of poor quality. They have been replaced with data extrapolated from Uppsala through linear regression.

  17630225-17630228 No observations were made. Daily temperatures have been extrapolated from Uppsala.

  18190801-18250113 Correction by -0.7 C. Incorrect thermometer probably used.

  18700111-20111231 Correction for urban heat island trend and other inhomogeneities.”

 • Eländigare år än 1816 har inte förekommit sedan dess heller, ”året utan sommar”. Men det var pga Tamboras utbrott 1815 som ledde till missväxt, svält och död. Den globala medeltemperaturen sjönk med 0,4-0,7 grader det året.

  Skulle man vilja skrämma upp folk, som förnekare alltid kommer dragandes med, så är ett utbrott i den storleken något som kommer att hända igen. Det kan vi inte göra något åt överhuvudtaget. För vi vet inte när.

  När det gäller den pågående globala uppvärmningen kan vi faktiskt göra något. Men det är kanske just det, som skrämmer mest?

 • Uppsalaserien från 1722 som ni nämner finns längst ned på sida 2 i detta dokument från SMHI, http://www.smhi.se/sgn0102/n0205/sekelvader.pdf

  Enligt den är 1720-1740 lika varm som 1990-talet, sedan blev det snabbt kallare. Synd att det i detta dokument inte framgår hur mätningarna gått till, men det kanske går att gräva fram någon annanstans på SMHIs hemsida.

  I samma dokument kan man se att 1980-talets kalla vintrar (vem kommer inte ihåg vintrarna 1984-85, 85-86 och 86-87?) till 1990-talets varma vintrar (dem kommer jag också ihåg) har en uppvärmning på ca 2°C, medans sommartemperaturen knappt har ändrats. Daniel påpekade ovan att sommarens temperatur inte ökat sedan 1980-talet, medan Martin säger att hela årets medeltemperatur ökat en grad. Jag tror båda har rätt.

 • Låt oss konstatera:

  1. Co2 är en växthusgas.
  För lite = för kallt klimat
  För mycket= för varmt klimat

  2. Vi kan med ekonomisk vinst minska förbränningen av fossila bränslen .

  3.Det drives en stor propaganda kampanj med syfte att flacka ut , fördröja och förvirra för att skydda vissa särintressen. Ofta är det förknippat med fundamentala värderingar inom religion och politik. Tex Evangelical christians eller majoriteten in republikanerna i USA som står i behov av pengar från fossil energi bolagen. I Sverige är det kanske då oxå så.

 • Martin

  Bli inte förvånad om dina utsagor om skogsbränder inte infaller.
  För en vacker dag regnar det!
  Att temperaturen går upp och ner är fullständigt riktigt och visst kan vi se det.
  Vad denna temperaturförändring beror på är det ingen i dag som vet.

  Du skriver om skogsskövling? Anser du att vi idag skövlar den svenska skogen?
  Jag anser att vi har ett mycket bra skogsbruk i Sverige och inte skövlar någon skog.

  Martin: Visst regnar det. Men det är väl inte omöjlig att föreställa sig en situation där det hinner brinna innan det regnar, eller? Det har tex brunnit förr, även i det regniga Sverige.

  Du kanske inte känner till varför temperaturen stiger, men många andra förstår varför.

  En stor brist i den svenska skogen är monokulturen: Samma trädslag och samma ålder på alla träd. Det är effektivt ur odlingssynpunkt (när/om allt går som det ska under trädens hela livslängd) och praktiskt om man har stora skördare. Men det är såväl sårbart (tex för sjukdomar, stormar mm) som fattigt ur ekosystemperspektiv. Det är positivt att vi ökar biomassan. Men beskattningen (dvs avverkningen) kunde ske smartare. Metoden med kalhyggen lakar ur jordarna och kan bidra till föroreningar i sjöar. De stora och tunga skogsmaskinerna skapar ofta svårläkta sår i markerna.

  Det svenska skogsbruket bedrivs till stor del med metoder som är optimerade för massa- och virkesproduktion i stora bolag. Det är inte alltid optimalt sett ur ett långsiktigt perspektiv för vare sig skogen i sig, de växter och djur som vi har eller de människor som äger skogen.

  Vi slår oss för bröstet för att vi är så bra i Sverige och vi engagerar oss i att ta hand om såväl växter, djur och utsatta mänskliga kulturer över hela världen (vilket är bra), men vi missar ofta att vi själva är rätt kass på just de sakerna här på hemmaplan.

  Globalt sett skövlas skog. Tex regnskog där det påverkar såväl globalt som lokalt klimat. Det skapar jorderosion (jordlagret i regnskog är mycket tunnare än hos oss) och det slår ut ekosystem. Men även urskogar i norr, tex Ryssland, skövlas. I begreppet skövlas lägger jag då att man påverkar skogen så kraftigt att systemet förändras till något som vare sig är lika värdefullt som resilient som tidigare.

 • Göran, bra skogsbruk?? hehe, visst så kan du ju kalla det. Avverkningar året om, på otjälad mark. Stora oläkliga sår i jord och mineraljord, skogsgödslig som hotar växt och djurliv samt vi som plocka bär. Monokultur iform av gran. Maskiner skapar dikesspår som inte behövs tillstånd för, medans en stackars bonde behöver tillstånd för att dika av sin gårdsplan. Enorma näringsläckage när marken är sur och sönderkörd. Återkommande gallringar som stör både människor och djur, för ett uttag av värdelös granmassa. Svenskt skogsbruk stinker precis lika mycket som andra länders, med undantag av småbrukande skogsbönder som jag själv.

 • Låt oss konstatera lite mer:

  Ozon är en växthusgas i dubbel betydelse.
  För lite i stratosfären = för varmt klimat, kall stratosfär
  För mycket i stratosfären = för kallt klimat, varm stratosfär
  För lite i troposfären = normalt klimat
  För mycket i troposfären = för varmt klimat

  Sen har vi alla de andra klimatpåverkarna också…

 • Vidare kan vi konstatera att solen instrålning ej ökat utan snarare om något minskat.
  Det vi kan kontrollera och som därför är av intresse är CO2 utsläppen.
  Låt oss vara kloka och se på det som vi gör nu och har gjort ett tag som vi kan styra upp på ett bättre sätt.
  Att blunda för hur mycket CO2 som man har släppt ut och att dessa mängder ej skulle ha en betydande inverkan är dumt och totalt verklighets frånvänt .

 • EJ,
  är du en smula allergisk mot att ta i mun eller skrift CO2?
  Min känsla är att du har en agenda som går ut på att banalisera CO2 utsläppens helt avgörande betydelse.

  Anser du att det är rimligt att ökningen av CO2 utsläppen kan få fortgå?

 • Jag har inte riktigt bestämt mig vad jag ska tro om den eventuella globala uppvärmningen. Men jag har fått den uppfattningen via media att den kalla sommaren i Norden är en tillfällighet och att det bara är här som det är en kallare sommar än normalt. Vill bara posta en länk som visar på att det finns ställen på jorden som har rekordvinter…
  http://iceagenow.info/2012/08/snow-record-broken-south-africa/

 • Andreas, jag var ganska länge i en tveksam ställning och kunde inte se vad man skulle tro pga en massa olika saker som skrevs i media.
  Men om man i sället tittar på vad vetenskapen , forskningen och vad observationerna nu visar , ja då visar det sig tydligt att det blir varmare genomsnittligt globalt sett.
  CO2 och andra gaser från industri och avskogning gör detta möjligt.

 • Andreas Forsell, Bestämt dig? Välja sida mao. Det är just den mentaliteten som förnekare frammanar genom att försöka hitta fel och skjuta hål och säga nej.

  Uppvärmningen pågår. Fortsätter det går det illa, oavsett vad som orsakar den. Att vara för eller emot fungerar inte.

  Mentaliteten som behövs är den vi visar våra barn, vår fru och vår mor.
  Har vi den, när det gäller planeten vi bor på, kommer vi automatiskt att anpassa oss och göra det som är möjligt.

  Hur vi ska få den vet jag inte, men urinvånare har den kvar.

 • ted, se http://blogg.klart.se/extremvader-en-regnig-sommar-och-global-uppvarmning/comment-page-1/#comment-33348

  kristoffer, det finns väl massor vi kan kontrollera förutom CO2!
  * Ozonuttunningen kan gå att göra ogjort. Britterna hade ett förslag för flera år sedan att skicka upp ballonger med ozontillverkare.
  * Odlade arealerna ökar. Konstbevattningen ökar och därmed fuktutsläppen till atmosfären. Mat måste vi ha, men etanol som drivmedel är något vi väljer eller inte.
  * Flyg är ett trevligt alternativ som tyvärr slänger ut vattenånga högt upp, men här kan tex snabbtåg vara ett alternativ tex inom Europa. De närmaste 50 åren inte över Atlanten, men det har faktiskt gjorts planer på detta.
  * Det har föreslagits att sätta ut speglar i rymden, men man skulle kunna göra detsamma på marken i öknar.
  * Bland konstgjorda effekter har en hel hög andra åtgärder också förslagits, som tex skapa fler kondensationspunkter.
  * Sedan går det förstås att byta en hel del energikällor från fossila till andra, tex kärnkraft. Det är inte heller fel.

  Vad som är fel är åtgärderna man beslutat om på sistone. Gå över från bensin till diesel ger otrevliga dieselpartiklar i luften. Att använda etanol och därmed mat som bränsle har fått mången i världen att svälta och orsakat många resningar i världen (särskilt 2008). Senast i går bad FNs matprogram att USA skulle sluta med att låta majs gå till etanolproduktion pga de dåliga skördarna i år.

  Jeb, återigen, vad tycker du man skall göra för smarta åtgärder?

 • EJ, man kan inte förändra världen anonymt på en blogg. Är man dessutom motståndare till den koncensus som finns inom forskarvärlden, som du är, får man det jobbigare.

  http://blogg.klart.se/kraftig-issmaltning-pa-gronland/#comment-33570
  Där har vi dig i ett nötskal igen. Du verkar mer intresserad av att slå dig själv för bröstet och peta andra i ögonen.
  Att jag lägger in länkar som vederlägger det du baserar din tro på förstår jag att du inte uppskattar.

  Vad det gäller att gå i polemik med dig personligen, så har jag läst mycket av vad du skrivit här inne och finner det föga meningsfullt. Du är inte alls mottaglig för andras åsikter. Och när du påstår att Martin inte begriper sig på fysik, så kommer inte heller jag att göra det. Jag har bara läst fysik på högskola.

  Min uppfattning kommer i huvudsak från mitt liv och det jag sett med mina egna ögon. Istället för att sitta och leta på nätet efter sånt som passar din tro så kanske även du, borde titta på världen som den är?

  Är inte inne på VI, det går för trögt. För egen del är jag mer intresserad av vad JAG kan göra IDAG. Solpaneler, solceller, vindkraft, vattenkraft, alla möjligheter till passivhus osv. Jag är tekniker och har inga problem med själva utförandet på egen hand, men när det gäller vind och vatten har man ofta miljövänner(?), politiker, bygglovsbegränsningar och vattenlagar mot sig. Det har jag uttryckt tidigare här inne. Men det är förståeligt att du missat det med tanke på dina kommentarer runt kärnkraft osv.

  Andemeningen i min kommentar ovan, om var och en gör det som går att göra, så löser det sig. Ska vi vänta på protokoll och överenskommelser får vi vänta i evighet. Det handlar om att ändra attityd och göra det man kan, idag. Sitta och tjafsa runt finns ingen mening med.

  Nu ska jag ut och trycksätta några solpaneler. Vad ska du göra, idag, för att minska din överkonsumtion?

 • Jeb, du uttrycker att du tror att koldioxidutsläppen är orsak till så gott som hela klimatförändringen så du om någon ligger ganska långt från koncensus.

  Jag är mottaglig för andras åsikter om jag finner dem fysiskt logiska. Jag har inte hittat på min ståndpunkt för en ideologisk idé såsom du har. Jag har grundat den i de fysiskt logiska arbete vissa personer här på jorden gjort.

  Det går åt väldigt många vindkraftverk för att komma upp i effekten på en reaktor och de både bullrar och ser fula ut, så det är inget konstigt att bygglov behövs. Dessutom är tillgången på energi beroende på vädret. Det är en helt oacceptabel situation mitt i vinterns elförsörjning och precis lika illa som när kärnkraftverken i Sverige har varit avstängda lite väl mycket på sistone när de behövts. Svenskarna borde gå på kurs hos finnarna i hur man driver kärnkraftverk. Vindkraftverk kan ersätta en liten del av kraften, men det är inget att sätta tillförlit till då kylan slår till. Detsamma gäller solpaneler som genererar ström framför allt den varma tiden på året då behovet är litet.

  Dina solpaneler ger vadå för miljöeffekter?

  Du tror att koldioxidutsläppen är avgörande för globala uppvärmningen, men du har inte presenterat en enda åtgärd du själv gör för att minska dessa.

  Om du menar vad jag själv gjort för att motverka överkonsumtion av energi så bor jag redan i ett välisolerat hus. Det är mer än vad de flesta kan säga.

 • EJ, nu visade du igen att du tycker och tror mycket. Du fortsätter även att klistra ord i munnen på folk här inne som de aldrig sagt. Du är fantastisk minst sagt.

  Det finns solpaneler både för vatten och el. Det är de med vatten man trycksätter. Fysik du vet… Och dessa ger varmt vatten året runt, givetvis mest sommartid men det behöver kanske inte du på sommarhalvåret? Men jag har solceller med.

  Bygglovfritt är det upp till tre meters rotor för vindkraftverk och dom tjuter mer än ett stort modernt med nittio meters rotor. Och dom små är ineffektiva. Även där styr fysikens lagar.

  Finnarna kan vi mycket väl fråga, de har sprängt varenda kalkyl, hårt.
  Varför inte fråga dem i Pripjat vad de tycker om kärnkraft. Visst ja, det bor ingen där längre. Eller fråga dem som bodde där och fortfarande behöver vård. Eller de barn till dem som fötts missbildade.

  Kul att du har ett välisolerat hus. Men det du egentligen säger är att du tillhör de där som inte vill bry sig. Det är väl därför du hugger så hårt på just CO2?

  Oljan däremot är något ingen slipper undan att betala mer och mer för. Och där finns inga tvivel om att den kommer bli än dyrare att ta upp.

  Jag bryr mig mer om uppvärmningen som sådan och de effekter som redan syns, än att tjafsa om CO2’s riktighet eller inte. Det är oftast bara förnekare som gör det. Och förnekare vill inte se hur världen ser ut, de är oftast mer rädda om sin välfärd och plånbok.

 • Jeb, var vänlig och specificera dina uttalande. Vad exakt tror jag, men inte har rätt (för det var väl det du menade) och vad menar du med klistrig?

  Att du har vattentypen av solceller och inte eltypen förstod jag. Att de skulle ge värme året runt betvivlar jag. November till mitten av januari skiner solen ytterst lite så den tiden måste vara helt utesluten. Det är möjligt att den kan ge energi kalla soliga februaridagar och i så fall ger den faktiskt någonting.

  Finnarnas kalkyl för nya kärnkraftverk är helt riktigt sprängda, men vi bygger ju inga kärnkraftverk i Sverige. Däremot är finnarna världsbäst i att ha maximal driftstid per år på de reaktorer de har. Sverige är här nästsämst i världen.

  Har man ett dåligt isolerat hus förbrukar man mycket mer energi än ett välisolerat. Det är betydligt större skillnad på denna ändring än vad man tex får ut av en solcellspanel som värmer vattnet. Att du rent intuitivt tycker det känns som man gör något mycket mer när man sätter upp en solcellspanel får stå för dina känslor och ditt gottbefinnande.

  Jag håller med dig om oljan. Enda chansen på kort sikt är att länder som använder olja för uppvärmning av bostäder och produktion av el går över till värmepumpar och annan elproduktion. Nu tar tyvärr ett kärnkraftverk ca 10 år att bygga, så helt kortsiktigt blir det inte.

  Jag tror inte du fattat mitt budskap. Hur vet du att de åtgärderna man tar för att minska CO2-utsläpp inte leder till att en annan växthuspåverkande åtgärd tas? Dvs man ersätter en positiv påverkare med en annan. Det är på den nivån dagens politiska beslut ligger och slutkontentan blir bara noll eller däromkring. Fast för kreti och pleti ser det ut som de gör något åt saken.

 • EJ, varför skrev du då ”solpaneler som genererar ström”? Sen har jag båda typerna som jag skrev.

  Nu skriver du ”solcellspanel som värmer vattnet”, de värmer inget vatten, de producerar el däremot…

  Hur många har egentligen dåligt isolerade hus i detta land?

 • Lustigt att du skriver ”Och dessa ger varmt vatten året runt” om de inte värmer vatten.

  Hur mycket energi får du ut under året?

  Det finns hur många som helst med dåligt isolerade hus. Ta en titt på alla som har bergvärmepumpar. Bland mina grannar finns inga med bra isolerade hus. Bland de jag känner har en minoritet bra isolerat hus. Vad jag tycker är ett bra isolerat hus skall du inte behöva någon värme i huset innan medeltemperaturen går under 10 grader ute. Jag klarar ytterligare ett par grader lägre och då har jag ändå riktig ventilation i huset.

 • EJ, är det inte du som kallar dig för forskare? Råder det inte någon allmänbildning inom forskarvärlden? Solceller är begreppet för att producera el med hjälp av solinsträlningen. Med en solvärmepanel producerar man just värme, via vatten eller luft. För övrigt har jag också båda systemen. Värme via solkraft ifrån mars-september. Solel räcker vanligtvis mellan mars-okober. De flesta vår/sommarmånader ett överskott med 2-3 Kw per dag.

 • Precis Henrik. Måste säga att mina ”känslor och mitt gottbefinnade”, som EJ uttryckte det ovan, är ohyggligt goda när det duschas hemma och varmvattenberedaren inte går igång.

  EJ, fysiken bakom, som mest ca 1000W/m² i solinstrålning och ca 1000kWh/m² och år, finns tillgängligt i Svedala. Kruxet är utförande och lagring.

  Personligen skulle jag vara självförsörjande på el om det inte vore för lagar och bestämmelser runt vatten och vind som tillkommit av miljöhänsyn…
  Så jag får vackert fortsätta ta emot elektroner från krigsreliken kärnkraft.

 • Henrik, jag är inte forskare och har aldrig kallat mig det heller.

  2-3kW/dag. Är det effekten som topp (alltså när solen skiner för fullt) eller snitt över hela dygnet? Eller menade du energin 2-3kWh/dag?

  Jeb, du skulle alltså kunna vara självförsörjande om du kunde lagra energi när solen lyser på sommarhalvåret och när det blåser på vinterhalvåret? Fast nu ser inte verkligheten ut så, så du får nöja dig med vattenkraft och kärnkraft som inte är så väderkänsliga när behovet skriar.

  Det är toppeffekten som bestämmer hur mycket kraftverk man måste ha igång. Kärnbränsle byts ut en gång per år. Det gör man på sommaren då behovet är som lägst. Minskningen av effektbehovet på sommaren innebär alltså antingen att kärnkraftverket måste dra ned effektuttaget och då blir det antingen mer obränt kärnbränsle i avfallet, man skjuter utbytet till senare på året och laddar in mindre, eller att vattenkraftverket bygger på vattenlagret. Blir lagret för mycket så släpps det bara ut.

  Min isolering minskar toppeffekten så den minskar verkligen hur mycket kraftverk som behövs. Jämfört med 70-talsvillan så drar huset ca 10.000kWh mindre per år.

 • EJ, precis så här brukar det vara när man kommer in på lite mer praktiska och enkla saker med människor som dig. Den globala uppvärmningen är betydligt mer komplicerad…

  När det gäller mitt eget utnyttjande av de tillgångar jag har på tomten i form av vind, vatten och sol så är det bara en fråga om att kunna använda sig av matematik och fysik för att kunna beräkna utbytet av ovanstående energikällor. Samtliga dessa tre är dessutom fullt möjliga att bygga på egen hand för att hålla nere kostnaderna, undantaget solceller som fortsatt är dyra och mer ineffektiva.

  Om jag håller mig till de regler som finns, samt böjer på vattenlagarna en smula (det finns en liiten lucka i dem) så kommer jag upp till 10MWh per år i mina allra försiktigaste beräkningar. Får jag göra som jag vill når jag betydligt högre och kan kapa kabeln in i huset för gott. Det är ingen tro eller drömmar, som du vill påskina i din okunnighet, det är verklighet.

  Vad gör du av med inklusive hh-el och varmvatten i ditt välisolerade hus? Kör du värmepump eller eldar?

 • Hej, kommer in lite sent men ville ändå se om du kunde svara på frågan om den lilla istiden som inträffade på 1700 talet.
  Hur skulle den se ut i statestiken och var inte det en klimat variation väl så stor som den vi ser nu, dock åt det kallare hållet?

 • […] Klimatet har redan förändrats. Vi ser redan en markant förskjutning åt det varmare hållet. Det sker inte bara med temperaturen i luften utan även i hav, isar och på land. Ett annat sätt att visa hur det som tidigare var osannolikt, nu har blivit betydligt mer sannolikt beskrev Hansen för ca ett är sedan. Jag skrev om det här. […]