Video om klimatförändringar från IPCC

IPCC video om klimatförändringar

FN:s klimatpanel har producerat en video om klimatförändringar i samband med presentationen av Working Group 1 rapport AR5 i slutet av 2013. Videon är inte bråkdelen så torr som rapporterna brukar vara.

Man har tre huvudslutsatser:
1. Det är klarlagt att klimatet har blivit varmare.
2. Människans inverkan på klimatsystemet är tydlig.
3. Ytterligare utsläpp av växthusgaser medför ökade klimatförändringar och intecknar uppvärmning över många århundraden i framtiden.

Man konstaterar ytterligare att vi har ett val: Vi kan fortfarande begränsa uppvärmningen till att bli max två grader, men vi måste då agera kraftfullt och göra det nu.

Eller så rullar vi på i gamla hjulspår och får då som konsekvens en uppvärmning på mer än fyra grader. Det senare motsvarar klimatförändringar i stil med när vi gick ur den senaste istiden. Men förändringarna sker betydligt snabbare.

Vi väljer. Att inte agera innebär att vi väljer det senare alternativet.

/Martin

About author View all posts Author website

Martin Hedberg

11 CommentsLeave a comment

 • Snacka om usel information Enbart gammal skåpmat. Inga som helst fakta utan snabba filmklipp som den värsta reklamfilm.
  Jag är inte det minsta förvånad men oerhört besviken.

  Detta är fakta som inte ens IPCC kan motsäga:
  Den enda observerade klimatförändringen är att det sedan mitten av 1800-talet blivit någon grad varmare vilket är en återhämtning efter en 500-årig köldperiod. Denna lilla uppvärmning började långt för de stora koldioxidutsläppen och har hittills varit till fördel för så gott som allt liv och för biologisk mångfald.
  Alla andra väderhändelser ligger hittills inom normal variabilitet.

  • @Göran: Dina påståenden är inte riktigt i linje med vad vetenskapen beskriver. Temperaturen har stigit kraftigt de senaste femtio åren, detta till följd av förändrat albedo och förändrad växthuseffekt.
   Växt- och djurarter hotas av utrotning i en takt som endast överträffats vid sällsynt stora katastrofer.

   Väderhändelser ligger inom den variabilitet man kan förvänta sig om man tar hänsyn till människans påverkan på klimatsystemet.

 • Jaa, den här klimatpanelen Fn:s, består väl av vetenskapsmän o politiker ! Betyder det att dom bara har facit på den absoluta sanningen ! Det finns ju saker o ting enl. en del forskare som motsäger en del slutsatser. När jag läste vad dom kommit fram till efter mötet i Stockholm så kunde dom ju inte riktigt förklara varför värmeökningen stannat upp de sista 16 åren ! Och hur har vi det just nu med isarna i Arktis o Antarktis ! Nä det har gått prestige i det här och ingen sitter inne med den absoluta sanningen om klimatet i framtiden. Som de sista 600 åren växlat mellan kalla o varma perioder ! Det har man väl facit på ?! Och pratar man om fyragradig värmehöjning längre ?

 • Det fina är att de flesta veteskapliga referenser finns tillgängliga för alla. Om man verkligen vill, har tid och orkar.

  Men det går inte att påverka en annan människas fria vilja att tro.

  Tron kan förflytta berg sägs det, vetenskapen förklarar varför berget står kvar. 🙂

 • Växthuseffekten är inget som kan ändras Martin.

  Däremot kan man påstå att resultatet av växthuseffekten är det ena eller andra.

  Argumentet om växt- och djurarters allt ökade utrotning har knappast något att göra med ökningen av CO2 eller andra växthusgaser.

  Vad som skett de senaste åren är att växligheten har ökat så att det idag är möjligt att odla större arealer än tidigare. Öknarna har minskat i utbredning.

  Läs gärna följande citat som skrivits av Leif Kullman är en internationellt framstående expert på skandinavisk växtlighet i historisk tid och professor emeritus vid Umeå universitet.

  ”Klimatets naturliga växlingar har varit den starkaste drivkraften bakom det naturtillstånd som idag ofta betraktas som norm och ideal. Människans eventuella klimatpåverkan och dess konsekvenser för natur och samhälle bör bedömas i perspektivet av den riktning som den naturliga klimatutvecklingen kan förväntas ta i framtiden. En avgörande aspekt som nästan aldrig diskuteras är vilket klimat vi skulle leva i idag och i framtiden utan de senaste 100 årens uppvärmning, som av många upplevs som hotande. Mycket talar för att vi då idag skulle kämpa i den typ av klimat som rådde i slutet av 1800-talet (Lilla Istiden). Temperaturen hade då under många årtusenden sjunkit till sin lägsta nivå någonsin efter den senaste istiden…

  Bristen på naturhistorisk insikt i den allmänna folkbildningen bidrar till den ensidiga, förenklade och starkt politiserade diskussion (IPCC) som idag förs i dessa frågor.

  Det går idag inte att avgöra hur mycket av den globala uppvärmningen på knappt 1°C under de senaste 100 åren som är naturlig och hur mycket som kan hänföras till människans utsläpp av växthusgaser. Det mesta talar för att en del av ”klimatförbättringen” är en naturlig återgång till det tillstånd som rådde strax före Lilla Istiden. Skulle det visa sig att människan är huvudorsaken har vi dock all anledning till oro. Kanske inte främst med tanke på den tillfälligt ökade värmen. Varma perioder har alltid varit till övervägande gagn och nytta för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Däremot måste vi då anta att det naturliga klimatet ligger kvar på Lilla Istidens nivå. Då är vi farligt nära en fortsatt smygande avkylning, tillfälligt dold av antropogen uppvärmning, som på inte alltför lång sikt ger en ny istid”.

  Isbjörnarna som påstods vara på väg att dö ut har det idag bättre än någonsin och enl. eniga forskare inte alls på väg att dö ut.

  Martin sedan är det klokt att särskilja klimat och miljö.

  • I ditt första inlägg påstår du att den globala uppvärmningen startade långt före människans utsläpp av växthusgaser.
   Leif Kullman är känd för att ha hittat ett par gamla granar som är närmare tio tusen år gamla. Ser ut som riktigt låga buskar.

   De där träden har under 1900-talet helt plötsligt utvecklat en stam pga global uppvärmning. Med början 1940 enligt Leif Kullman, 1974 var granen på fulufjället två meter hög, 2005 var den fem meter hög.

  • @Göran: Nej, man kan inte ändra fysiken som utgör växthuseffekten, lika lite som man kan ändra tex gravitationen.

   Men om man ändrar de halten växthusgaser i atmosfären så får man en annan effekt av växthuseffekten. Med mer växthusgaser i luften så blir uppvärmningen större.

   Precis som på samma sätt som man blir tyngre om man står på en planet med större massa.

   • Martin
    Vi är rörande överens om att CO2 kan hindra utstrålningen och därmed kanske öka jordens medeltemperatur. Men hur stor inverkan ökad CO2 halt har på jordens medeltemperatur är den stora frågan.
    Dessutom är högre CO2 halt bra för växtkraften d.v.s. ökar CO2 får vi en bättre tillväxt men minskat behov av vattentillförsel.
    Eftersom vi de senaste 17 åren har haft en kraftig ökning av CO2 halten men inte någon nämnvärd temperaturökning så ger det mig svaret att CO2 halten inte på långt när ger den temperaturökning som bl.a. IPCC förutspått.
    Att ökad CO2 på något sätt skulle innebära ökat antal oväder har ju också kommit på skam.
    Under året som nu snart passerat har ovädren i USA varit långt under det som anses normalt. detta trots ökad CO2 halt.

    Likaså har tillväxten av is på Antarktis ökat med den minskat på Arktis, så det sammanvägda resultatet är förmodligen plus minus noll.
    Dina påståenden om ”Växt- och djurarter hotas av utrotning i en takt som endast överträffats vid sällsynt stora katastrofer.” Måste du nog förklara eftersom växtligheten ökar på vårt klot borde det innebära att utrotningen av växter minskar, eller hur?
    Isbjörnarna som påstods vara i fara för utrotning har aldrig i modern tid mått så bra och aldrig varit så många som idag. Allt enligt senaste forskningsresultaten.

    Förstår nog inte din koppling av CO2 halten till massa och tyngd men enligt definitionen gäller ju
    Vikt ≈ massa
    Tyngd = massa · gravitation

 • Eftersom du är med på att en ökad halt växthusgaser ger en ökad medeltemperatur så kan vi lämna metaforen om hur tung man är på olika planeter åt sitt öde.

  Nu vill jag på ett tidigt stadium (återigen) påpeka på att de sätten vi påverkar klimatet inte är begränsade till ökad halt koldioxid. Det är även såväl andra växthusgaser som genom förändringar av jordens albedo. Inklusive naturliga variationer, tex orsakade av variationer i solinstrålning.

  Och det som påverkar växt- och djurarter är inte endast klimatförändringar. Men om klimatet förändras snabbt, och det gör det nu, så har många växt- och djurarter svårt att hinna anpassa sig till de nya klimatologiska och systemekologiska förhållanden som förändras och uppstår.

  Och de sätten som vi dokumenterar klimatförändringar på är inte bara genom uppvärmning a atmosfären. Den mesta av energidifferensen, ca 90%, hamnar i haven. Så bara för att uppvärmningen i luften inte är linjärt ökande på tio års sikt betyder inte det att en ökad halt koldioxid inte påverkar den samlade temperaturökningen på jorden. Jag har skrivit om detta tidigare.