Tag - vindkraft

Styrelsemöte och stämma i Telge Energi Vind

Patrik Foberg Telge Energi

Idag är det både styrelsemöte och föreningsstämma i Telge Energi Vind, en ekonomisk förening som producerar vindkraftsel till sina medlemmar. Jag sitter med i styrelsen sedan starten av föreningen för ett par år sedan.Styrelsen TEV

Telgen Energi Vinds styrelse. Från vänster: Johan Öhnell, Harriet Smith, Titti Schultz, Daniel Eriksson, Palle Berlin (avgående ledamot) och Stefan Sundelius. (Jag fotograferar.)

Priset på el är för närvarande historiskt lågt och vi resonerar kring detta, elcertifikat, inköp av nya vindkraftverk, försäljning av andelar mm samt strategier för driften av föreningen.

Att vara medlem i en vindkraftförening är för många ett ställningstagande att bidra till såväl ökad produktion av förnybar energi som att sprida ägandet av viktig infrastruktur (energiproduktion) till vanliga medborgare.

Föreningen ger dessutom dess medlemmar, genom att tillsammans bygga och förvalta vindkraftverk, skall kunna köpa el till lågt och förutsägbart pris.

Efter styrelsemötet går vi direkt till lokalen för föreningsstämman.

Föreningsstämma Telge Energi Vind 17 sept 2015Kl 19 inleder vi stämman som hålls i Telge Energis lokaler med att medlemmarna hälsas välkomna av Johan Öhnell.

Patrik Foberg Telge EnergiVi inleder stämman med att låta Patrik Foberg från Telge Energi beskriva hur den nordiska elhandeln fungerar, olika former av energiproduktion och vad som påverkar elpriserna. Här om utbud- och efterfrågekurvor, senare med fokus på kärnkraftens framtid.

En del svensk kärnkraft kommer att falla bort vilket höjer elpriset. Men å andra sidan kommer ny finsk kärnkraft in på marknaden vilket kompenserar bortfallet. Det som verkligen kommer att påverka priset kommande år är installation av överföringskapacitet (läs kablar) till kontinenten och Storbritannien samt vädret.

Patrik FobergPatrik visar en graf över hur volativt (stora svängningar) elpriset förväntas vara till följd av vädrets variationer som tex värmeböljor, kyla, långvarigt regn mm.

På en knapp halvtimme får medlemmarna en bra genomgång och ökad förståelse för hur elmarknaden fungerar, vad som påverkar elpriset samt vad man kan förvänta sig av framtiden.

/Martin

Återta energi och makt på Gotland

Av Martin Hedberg

Jag är i Visby och skall hålla en föreläsning på högskolan om klimatförändringar nu under förmiddagen. Det är för en grupp internationella studenter som är här och studerar vindkraft.

Som bekant finns det en hel del vindkraftverk på Gotland, men även utbildningar som alltså inte bara attraherar svenska studenter utan även utländska studenter.

Igår deltog jag i ett seminarium som handlade om vindkraftens roll globalt, nationellt och regionalt. Jag inledde med att ge en översiktlig bild av grunderna i klimatfrågorna och förutsättningarna, på global och nationell nivå, att nyttja energin i vinden för att producera elektricitet (som vi bara förutsätter skall finnas till hands i vårt samhälle).

Det finns många, såväl enskilda markägare som större energibolag, som vill bygga vindkraft på sin egen eller arrenderad mark. Det är dock inte bara att sätta upp en mast, regelverket är omfattande (om än hanterbart) och det finns många intressen som skall tas tillvara.

När man har tar bort områden som ligger för nära bostäder, inkräktar på naturområden, stör kulturarv, skymmer utsikter, inkräktar på djurliv, stör flygtrafik, radiokommunikation, väderradar (!) mm så är inte ön så stor längre. De allra bästa platserna sett till vädret och ekonomin, dvs hur mycket det blåser och hur lämpligt det är att ansluta vindkraftverket till nätet, de tas bort tidigt.

Men kvar blir i alla fall områden där man nu vill styra upp byggandet av vindkraftverken så att det redan från början finns en långsiktig plan över såväl teknik som estetik.

Regering och Riksdag har fattat beslut om att bygga ut den förnybara energin i Sverige. Det är inte bara av ”miljömoraliska” skäl, nej det kanske snarast är av geopolitiska och ekonomiska skäl. Och det är inte heller bara på Gotland det skall ske, men här finns en stolthet och stora ambitioner över vad man gjort hittills och den potential man har.

Vårt beroende av fossil energi (såväl i Sverige som i världen) är stort och förfogar vi inte över de resurserna själva så måste vi importera dem. När det dessutom tar lång tid att ställa om energiinfrastrukturen i landet så sitter vi lite i klistret om/när tillgång och priser förändras. Något som de gjort och rimligen kommer att fortsätta att göra. Detta beaktande att mängden fossila resurser är begränsade och att vi dessutom blir fler människor såväl på planeten som vill ha tillgång till denna ändliga resurs.

Bättre är väl då att utvinna energi ur förnybara resurser (t.ex. vind-, vatten-, sol- och vågenergi samt biomassa) och samtidigt skapa arbetstillfällen och exportmöjligheter? Vi kan exportera såväl energi som teknik och kunskap.

Vi har gjort en del, men/och det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det kommer inte att ”rädda klimatet”, men det är ett geopolitiskt, strategiskt och ekonomiskt viktigt vägval.

Det är också viktigt att respektera de olika intressegrupper som påverkas av besluten. Det är naivt att tro/önska att allt skall vara som det alltid har varit.

En viktig aspekt som ofta glöms bort är att förnybar energiproduktion är en stor möjlighet för enskilda individer, dvs privatpersoner, att återta makt från de stora företagen. Allt måste inte ägas och styra av myndigheter eller stora bolag.

De flesta privatpersoner har inte möjligheter att bygga en vattenkraftdamm, kärnkraftverk eller kolkraftverk. Vare sig för att producera energi till sig själv eller andra. Men genom såväl småskalig produktion som att gå samman i föreningar så kan enskilda individer, med eller utan egen fastighet, vara med och producera förnybar energi. Detta främst genom vindkraft, men även andra former av förnybar teknologi (t.ex. sol- och bioenergi).

Förnybar energi är en viktig del i vår framtida välfärd. Det är miljömässigt mycket bättre än fossil energi. Och det ger oss möjligheten att återta och sprida lite av makten över väsentliga funktioner i samhället som t.ex. energiproduktion. Förnybar energi lämpar sig mycket väl att producera och vara ägd av såväl stora bolag, som enskilda individer.

/Martin

Konferens om vindkraft vintertid

Av Martin Hedberg

Idag och i morgon (onsdag-torsdag) pågår i Umeå en internationell konferens om förutsättningar för vindkraft i vinterförhållanden. Temat för konferensen ”Winterwind 2011” är: ”…an international special-topic conference about wind power in low temperature and icing conditions…”

Jag inledningstalar idag och i morgon samt håller ett föredrag i morgon under en session som handlar om Praktisk Problemlösning Natur & Miljö. Rubriken på mitt föredrag är ”Climate Change -does it matter?”

Konferensen är delvis öppen för allmänheten, den pågår som sagt var i två dagar och det finns mycket intressant att ta del av. Både internationell forskning och praktisk problemlösning.

/Martin