Vad är en tropisk cyklon?

En Tropisk cyklon är det meteorologiska och neutrala namnet för det som annars också kallas orkan, Hurricane, Typhoon/Tyfon eller bara Cyklon.

Tropiska cykloner är system som blandar och jämnar ut skillnader i temperaturer som oundvikligen uppstår i samband med att planeten tar emot betydligt mycket mer energi kring ekvatorn än vid polerna. Tropiska cykloner flyttar värmeenergi från havsvatten till luft samt omvandlar värmeenergi till rörelseenergi.

En tropisk cyklon är ett sammanhängande, organiserat och roterande system av moln, nederbörd och åskceller över tropiska breddgrader. Cirkulationen av luft gör att systemet har en sluten roterande luftström i de lägre nivåerna.

Principskiss över tropisk cyklon. Källa: NASA.

Tropiska cykloner skiljer sig från lågtryck på mellanbreddgraderna (typ lågtryck över Skandinavien) på flera sätt. Våra lågtryck uppstår genom kontraster mellan luftmassor med olika temperatur, de är ofta osymmetriska och har kall-och varmfronter. Tropiska cykloner är i stort sett runda, har en varm kärna och har inga fronter. Tropiska cykloner bildas över och hämtar sin energi från varmt havsvatten, därav namnet ”tropisk”.

Vad som är tropiker kan definieras lite olika. Geografiskt sett är det latituder mellan 23,4° S och 23,4° N och det kan också definieras av växt- och djurarter. Ur ett klimatologiskt perspektiv är områden där det är varmt och fuktigt året om. Det finns variationer av ”varmt och fuktigt”, många tropiska områden har säsongsväxlingar med tex en blöt och en torrare säsong.

De som driver tropiska cykloner är i princip samma sak som driver stackmoln/åskoväder, men på en betydligt större skala. Cyklonerna får sin energi från ett varmt underlag, havet, som avger fuktig luft. Den stigande luften kondenserar i molnet varvid latent värmeenergi frigörs. Luften värms då ytterligare vilket gör att den stiger ännu mer. Detta skapar ett undertryck i lägre luftlager. Omgivande luft strävar efter att strömma in mot centrum, men jordens rotation, (läs mer om coriolikraften) gör att den länkas av till att roterar kring cyklonens centrum. Ju lägre lufttryck i centrum i relation till omgivande lufttryck, desto kraftigare vindar.

Nedan en video från BBC om hur tropiska cykloner bildas:

https://youtu.be/Wk_FVXVnE2I

Ett par förutsättningar måste vara uppfyllda för att det skall bildas tropiska cykloner.

  1. De bildas över varmt vatten som dygnet runt kan förse cyklonen med energi i form av varm vattenånga. (Vanliga åskmoln dör ut när solen går ner ovh inte längre värmer marken.)
  2. Det måste vara minst 27° i vattnet över ett stort område och gärna djupt ner i havet. Detta förser cyklonen med mer energi (vattnet svalnar av i samband med att vattenånga avdunstar och omvandlas till rörelseenergi i cyklonen).
  3. Det måste vara en bit från ekvatorn, typ 5-10 grader norr respektive söder om ekvatorn. Detta för att få rotation på luften. (På ekvatorn är jordrotationens horisontella komponenter (Coriolikraften) noll. Då strömmar luften direkt från hög- till lågtryck, dvs det blir ingen rotation av luften.)
  4. Vindskjuvningen, dvs att det blåser olika hastighet och/eller vindriktning på olika höjder, måste vara liten, annars slits cyklonen isär innan den vuxit till sig.

På norra halvklotet roterar cyklonerna (som andra lågtryck) moturs, på södra medurs. Detta hänger samman med jordrotationen och Coriolikraften.

När tropiska cykloner kommer in över land så försvinner flödet av energi från det varma havet. Cyklonen tappar därmed allteftersom kraft och dör ut efter ett par dagar.

/Martin