Tag - antisjöbris

Sjöbris och överlagrad vind

Vi skall studera ett par fall med olika förutsättningar för att sjöbris skall bildas. Vi börjar med ett neutralt fall där vi inte har någon överlagrad vind. Därefter (nästa artikel) skall vi se på hur den överlagrade vinden påverkar sjöbrisens karaktär.

Vi utgår alltså från en från början vindstilla situation. Solen värmer marken som i sin tur värmer luften närmast ovanför. Då luften värms expanderar den, blir lättare och börjar stiga. Detta kallas konvektion. Den stigande luften kyls av och moln bildas genom att vattenångan i luften kondenseras.

Sjöbrisen blåser från hav in mot land. Den skapas genom att solinstrålning värmer luften över land mer än den värmer luften över havet. De svarta linjerna utgör tryckytor. Den varmare luftpelaren över land förändrar lufttrycket i närheten av kusten. Skillnaderna i höjd mellan de gråmarkerade luftpelarna tvingar luften att strömma in mot land i låg nivå och ut mot havet högre upp i atmosfären. Man kan beskriva det som att luften ”rinner” längs med de sluttande tryckytorna.

I och med att luften över landytan nu är varmare än luften över vattnet uppstår en tryckskillnad i höjden, med högre tryck ovanför land än ovanför vattnet. Därför kommer luft på högre höjd att strömma ut och sjunka ner över havet. Denna rörelse kallas ibland ”antisjöbris”. Samtidigt strömmar luften närmast vattenytan in mot land för att ersätta den luft som stigit och blåst ut över havet. Sjöbriscirkulationen har nu börjat.

Krångligt? Man kan också förklara det med ett annat resonemang: Normalt lufttryck vid marken är 1013 hPa. Ju högre man är i atmosfären, desto lägre blir lufttrycket, luften blir tunn. Avtagandet är ungefär 8 hPa var 100:e meter man rör sig uppåt.

I bilden härovan har vi ritat ut linjer som beskriver tryckytor. Längs dessa linjer råder samma lufttryck. Varm luft har lägre densitet än kall luft vilket gör att det blir större avstånd mellan tryckytorna i luften inne över land än ute till sjöss. Den uppkomna trycksituationen gör att luft närmast havsytan strömmar in mot land. På högre höjd strömmar luften ut mot havet. Ute till havs sjunker luften ner mot havsytan.

Det vindmönster som vi kallar Sjöbris är alltså inte enbart beroende av hur temperatur och lufttryck fördelar sig nere vid land- och havsyta, fördelningen av lufttryck i höjdled spelar en väsentlig roll.