Lågtryck och fronter

En frontzon skiljer luft med olika egenskaper. Kall luft, vanligtvis i norr, och varm luft i söder har olika densitet. Den kalla, med högre densitet, vill strömma in under den varma. Men jordens rotation gör att processen inte blir kort utan att det tar tid att jämna ut tryckskillnader.

I samband med detta så bildas lågtryck längs med fronten. Dessa driver processen med utvecklingen av fronten. Vindarna roterar moturs kring lågtrycket och de driver också med sig fronterna. Kallfronten, som hänger samman med kalluften som strömmar in under den varmare luften, rör sig snabbast och kommer slutligen att hinna ikapp varmfronten.

Den nya frontzon som därmed bildas kallas ocklusionsfront och har inte lika karaktäristiskt beteende som kall- och varmfronterna. Ocklusionsfronten kan komma med både duggregn och regnskurar. Vindskiften kan vara såväl markanta som obetydliga.

fronter1. En front börjar som en gränslinje mellan kall och varm luft . Den kalla luften är tyngre än den varma och vill därför rinna in under den. Ett litet lågtryck bildas.
2.Lågtrycket fördjupas i takt med att kalluften strömmar söderut, under den varma luften. Varm luft strömmar norrut, över den kalla. Rörelseenergi frigörs och vindarna ökar.
3.Lågtrycket är som intensivast efter ett par dagar. Vindarna kan nå stormstyrka och är som kraftigast på den södra sidan om lågtrycket. I kalluften är det dessutom mycket byiga vindar. Det regnar och eller snöar vid fronterna.
4.Då kallfronten rör sig snabbare än varmfronten bildas till slut en sammanslagen front som kallas ”ocklusionsfront” (lila). Lågtrycket börjar fyllas ut och vindarna avtar. Men på kallfronten längre västerut börjar ett nytt lågtryck att fördjupas…

Men det är inte bara fronter som skapar sammanhängande nederbörd. Ytterligare en storskalig nederbördsbringande formation kallas för tråg eller tråglinje.

En tråglinje är ett långsträckt område med organiserade by- och åskmoln. Vädret påminner mycket om kallfrontens, men det sker inget egentligt luftmassebyte under passagen. Tråglinjen rör sig med hastigheter mellan 20 och 60 knop och har överraskat många med det plötsliga väderomslag det kan medföra – från solsken till regnskurar och kraftig, byig vind på mycket kort tid.

                        

About author View all posts Author website

Martin Hedberg