Sjöbris och överlagrad vind

Vi skall studera ett par fall med olika förutsättningar för att sjöbris skall bildas. Vi börjar med ett neutralt fall där vi inte har någon överlagrad vind. Därefter (nästa artikel) skall vi se på hur den överlagrade vinden påverkar sjöbrisens karaktär. Vi utgår alltså från en från början vindstilla situation. Solen värmer marken som i sin tur värmer luften närmast ovanför. Då luften värms expanderar den, blir lättare och börjar stiga. Detta kallas konvektion. Den stigande luften kyls av och moln bildas genom att vattenångan i luften kondenseras. Sjöbrisen blåser…

Vindskjuvning

Det blåser vanligen mer ju högre upp i luften man kommer. Det beror på att luften inte bromsas lika mycket där uppe i de högre luftlagren som den gör mot mark- och havsytan. Vinden drivs av tryckskillnader och bromsas framför allt av friktionen mot marken men även av friktionen i luften självt. Ligger man på rygg i gräset en solig dag och studerar hur cumulusmolnen driver förbi ovanför, kan man se att det både blåser betydligt mer där uppe och att vinden har en annan riktning än vid marken. Ibland…

Vad är det som driver sjöbrisen?

Sjöbrisen uppstår som en följd av att det är skillnader i temperatur mellan landytor och hav/sjö. Men värmer inte solen lika mycket över hav som över land? Jo, lika mycket värmeenergi når land- som havsytan. På land värms bara ytskiktet (den översta centimetern) upp medan havet fördelar solenergin över ett stort djup. Detta gör att marken värms upp kraftigt medan man knappt märker någon skillnad temperaturen i vattnet trots att solen skiner. Då skillnaderna mellan temperaturen över land och över hav/sjö uppgår till omkring 5 grader finns förutsättningar för att sjöbrisen…

Sjöbris

Sjöbrisen är ett vanligt förekommande fenomen under sommaren. Du har säkert upplevt sjöbrisens variationer i styrka och riktning under dagen. Seglare utnyttjar gärna sina taktiska kunskaper om hur den beter sig och förändras för att vinna kappseglingar. Sjöbrisen uppstår soliga dagar när luften över land värms effektivare än luften över vattnet. Solen värmer marken som i sin tur värmer luften. Solen lyser givetvis även på vattnet, men ytvattnet som absorberar värmen blandas snabbt om vilket gör att vatten värms betydligt långsammare än land (gräsmattan blandas ju inte om bara för att det…

Hörneffekt

Vindarna drivs av skillnader i lufttryck. Ju större tryckskillnader, desto kraftigare vindar. Dessutom har vi lärt oss att vinden i en kallmassa är byig, medan den i en varmmassa är stabil (se kallmassa och varmmassa). Men även terrängen påverkar vinden. Då luften pressas samman, till exempel i ett sund, kommer vindhastigheten att öka. Detta fenomen kallas hörneffekt. Den uppstår gärna i varmmassor på grund av dessas förmåga att dämpa vertikala vindar. Då blir effekten av sammanpressningen större eftersom luften får svårare att stiga. I en kallmassa är effekten mindre. Hörneffekt innebär…

Turbulens

Turbulens är en form av oordnad rörelse där luftens jämna strömning bryts ned via oregelbundna virvelbildningar. Jämför övergången från jämna vattenvågor till vågor som bryter. Matematikern och meteorologen Lewis Fry Richardson (1881-1953) var inte bara forskare, han skaldade också. Ett underbart exempel på kombinationen är: “Big whirls have little whirls, That feed on their velocity; And little whirls have lesser whirls, And so on to viscosity.” Beroende på hur turbulensen uppstår skiljer man på mekanisk, termisk och skjuvningsturbulens. Mekanisk turbulens uppstår kring och framför allt bakom föremål som båtar, berg…